D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 473_568_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Machik Béla
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Machik Béla
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1839-1879)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 31. sz. augusztus 3.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Felsőfokú oktatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Machik Béla (1839-1879)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógyítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Machik Béla
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1866 közepén a kholera kiütvén, a katonai kórházban alkalmaztatott mint főorvos, s kiváló fáradozásaiért a felség a koronás arany érdemkereszttel tüntette ki. A járvány Pesten megszűnvén, Trencsén-megye vágbeszterczei járásába sietett, mint főorvos a járvány ellen működendő mi majdnem végzetes lett reá, a mennyiben maga is kholerába esett. Az 1866/7-ik tanévben mint tanársegéd működött a pesti belgyógyászati koródán s mint ilyen hivatott meg, fényes föltételek mellett, a bécsi tébolydai igazgatóság ajánlatára, melynek az ő kitűnő képességeit megismerni alkalma nyilt, a szerencsétlen Sarolta császárné mellé orvosul Miramaréba." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 31. sz. augusztus 3.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Azután tudományszomja Berlinbe vitte, ahol Virchow, Greisinger, Freirichs, Graefe és Du Bois-Reymond hallgatása és intézeteikben való dolgozás által kivánta belgyógyászati tudásának az egzakt természettani alapot megadni. Du Bois-Reymond intézetében keletkezett eszméje, mely élete végéig foglalkoztatta, de melyet nagy elfoglaltsága miatt ki nem dolgozhatott annyira, hogy vele a tudós világ előtt fölléphetett volna, hogy ti. a szervi villamos áramok biztos kimutatása által az emberi testben a kórok megállapításának új aeráját derítse föl. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Machik Béla
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 952x1188 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet