D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 569_698_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báró Haymerle Henrik
B e s o r o l á s i   c í m : Báró Haymerle Henrik
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 37. sz. szeptember 14.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : diplomata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Haymerle, Heinrich Karl von (1828-1881)
V I A F I d : 62344652
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külügyminisztérium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ausztria
G e o N a m e s I d : 2782113
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Haymerle Henrik
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Azt hiszszük, találkozik a valósággal az a föltevés, hogy ez a valami az Andrássy bizalma, kinek megkérdezése nélkül nem történhetett meg a jelölés. S ez alkalommal mondják épen az ő egyenes ajánlatára történt. A távozó külügyminiszter protekcziója tehát az, mely Haymerlét a külügyminiszteri székbe segiti. Lehetnek kitűnő tulajdonai, de azokról eddig keveset tudott a világ. Szépen beszél francziául s alaposan ismeri a nemzetközi jogot, - ezért lett a monarchia harmadik megbízottja a berlini kongresszusson. Oly tulajdonok, melyek minden államférfiuban kívánatosak, de még nem teszik ki az államférfiut. Még az is titok, hogy nagyköveti állását Rómában jól vagy rosszul töltötte-e be. Mondják, hogy a Quirinálban grata persona volt s az olasz nép is mely pedig ugyan görbe szemmel szokott nézni minden osztrákot a rokonszenv bizonyos nemével viseltetett iránta s megéljenezte, mikor a király Passanante gyilkától szerencsésen megmenekülvén, Haymerle kiállt a nagyköveti palota erkélyére s a nép ujjongása között kendőt lobogtatott a király felé." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 37. sz. szeptember 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vasárnapi Ujság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 963x1152 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet