D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 569_698_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mendelssohn Mózes
B e s o r o l á s i   c í m : Mendelssohn Mózes
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1729-1786
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 37. sz. szeptember 14.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Filozófia, erkölcs
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : filozófus
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mendelssohn, Moses (1729-1786)
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Németország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 18. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mendelssohn Mózes
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nagy gondolkodó, szép szellem s tiszteletre méltó magas jellem egyesültek Mózesben, a szegény Mendel nyomorék fiában. Az apa őt korán tanulónak, sőt tudósnak szánta. Kopottas prémes bundájába takargatva, vitte iskolába a beteges gyermeket s mikor ez 13 éves kort érvén, zsidó szokás szerint magának kellé megkeresnie kenyerét, házuk barátja, az épen akkor berlini rabbivá választott Fánkel módot nyújtott neki, hogy habár csak kenyerén és vizén is, tovább tanulhasson. A prófétákat s a talmudot és az irásmagyarázókat tanulta egy padlásszobában, keserves nélkülözések közt, de lankadatlan kedvvel. Majmonides hatott rá legerősebben Neki köszönöm, úgymond, hogy púposnak nőttem ki de azért nem kevésbbé szeretem őt, mert felvilágositá elmémet és sok örömet okozott lelkemnek, a mi dúsan kárpótol testi nyomorú Ságomért." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 37. sz. szeptember 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mendelssohn Mózes és a felvilágosodás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1001x1239 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet