D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 763_846_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rupp Jakab
B e s o r o l á s i   c í m : Rupp Jakab
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 52. sz. deczember 28.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Levéltári kutatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : numizmatika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Rupp Jakab (1800-1879)
V I A F I d : 52067457
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : levéltáros
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kulturális foglalkozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Rupp Jakab
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Voltak a kamarai levéltár tisztviselői között kitűnő hivatalnokok mint Szigetváry, Neymeyer, Besze, Finánczy, Geryay stb., de a levéltári anyagnak magyar történelmi czélok tekintetében vett rendszeres földoldogozását Rupp Jakab kísérletté meg legelőször. Czech is, a kincstári levéltár e jeles igazgatója, sokat adott ki, de leginkább oklevéltant szempontból Rupp negyven évi szolgálata alatt, ha hivatalos teendői nem foglalták el idejét, folyton munkálkodott, kivonatozott, összeveté a nyomtatott kútfőkkel. Hivatalos pályája, tekintve a régebbi fokozatos előléptetési rendszert, nem valami fényes. Gyakornokból segéddé, akczisztává, aztán kanczellistává, írnokká, majd indikanssá, sorjegyzővé, 1858-ben első osztályú regestranssá, lajstromozóvá lépett elő. A mi tudományos működését illeti, Rupp legkiválóbb érdemeket szerzett magának a hazai éremtudomány körében, figyelemre méltó anyagot gyűjtött össze a hazai történetírás czéljaira s mint helyrajziró jelentős nevet vívott ki." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 52. sz. deczember 28.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rupp Jakab Weszerle József nyomdokain haladva 1841-ben Pesten, a Királyi Egyetemi Nyomda kiadásában megjelentette az Árpád-kori magyar pénzek ismertetését latin és magyar nyelven Magyarország 1841-ig ismeretes pénzei lerajzolva, történeti és pénztudományi kútfők után megmagyarázva (Numi Hungariae hactenus cogniti, Periodus Arpadiana) címen, könyve elején felsorolva a magyar numizmatikával kapcsolatos irodalmi forrásmunkákat, a magyar anyagot tartalmazó nagyobb éremgyüjtemények és gyűjtők névsorát, 1846-ban pedig kiadta munkájának 2. részét, amelyben a vegyesházi királyok korának pénzeit ismertette. A latin nyelven írt munkát Érdy János fordította le magyar nyelvre. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Rupp Jakab
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 878x1011 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet