D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarhadtrtnelm00mill_0217.jpg
C Í M 
F ő c í m : Alabárdok és hadinyárs
B e s o r o l á s i   c í m : Alabárdok és hadinyárs
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-25
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-09-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
A   t í p u s   n e v e : tárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
S z e r z ő : szerk. Szendrei János
M e g j e l e n é s : Budapest : Kereskedelemügyi minister, 1896
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Tárgyi népművészet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : középkor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fegyver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : régészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírlelet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bárd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szúrófegyver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vágófegyver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 15-16. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Alabárd, csiszolt vasból, kurta, erős bárdlappal, mely a nyéltoknál három lyukkal van áttörve és egy tompa tüskével is ellátott, erős, lapos fokán levél és csillag alakú vésetek vannak. A bárd fokában egy lőlyuk van befúrva, melyből a töltényhez a hátlapon alkalmazott gyúlyuk vezet. Az alabárd fölött levő szurony villa alakú szárakkal külön van a nyéltokra húzva és a nyélre szögezve. A nyéltokból hosszú vasfülek nyúlnak le a nyolcz oldalú, kurta tölgyfa rúdra és nagy, lapos fej vasszögekkel vannak rászögezve. A nyélen ezen kívül négyesével csoportosított apró, vasfej szögek díszítés gyanánt vannak beverve. Alól a nyélen körpánt s a végéből vastüske áll ki. (A bárd nyakán egy elkoptatott majuskulás M betű, valószínűleg milanói kovácsbélyeg, van.) A bárd hossza tüskéjével 18 ctm., a bárdlap éle 12 ctm. XV. század második fele.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hadinyárs, nádlevél alakú, csiszolt vasból, középen két oldalt a csúcsig futó magas bordával. Hengerded alakú rövid nyéltokja egy hosszú, kerek tölgyfa rúdra van ráhúzva és barna rojttal körül szegve. A nyárs lapjain lomb- és alakvésetek nyomai látszanak. Hossza 68.5 ctm. XVI. század.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Alabárd, olasz (Roszschinder), csiszolt vasból, levél alakú széles bárdlapja kétélű, és felső végén egy kétélű horog és szintén kétélű szurony, - fokából pedig egy éles kurta tüske áll ki. A hüvelytokról kétfelé vízszintes irányban szintén két hegyes tüske nyúlik ki. Az összenyomott hengerded alakú nyéltokból a nyolczszög bikkfa rúdra két hosszú vasfül nyúlik le és hozzá van szögezve. A nyél alul tokos durva vastüskében végződik. Az alabárd hossza 71.5 ctm. XV. század.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Alabárd, félhold alakú, háttal kifelé fordult keskeny bárdlappal, foka pedig Neptun-villa módjára van készítve. A lenyúló négy vasfüllel ellátott nyéltok hosszú, négyélű nyársban folytatódik, mely a bárd nyakán van áttolva s ahhoz egy mindkét végén hegyes vastüskével átütve. A bárdlapban paizsba zárva keresztes, ú. n. "birodalmi alma" van kovácsbélyegként beütve. A bárd hossza villás fokával együtt 24 ctm. A bárdlap éle 22 ctm. A nyárs hossza a hüvelyes nyakkal együtt 60 ctm. XV. század vége.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Alabárdok, nyárs
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1512x2667 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Maczelka Árpád