D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarhadtrtnelm00mill_0236.jpg
C Í M 
F ő c í m : Alabárd, nyársak és ostromvilla
B e s o r o l á s i   c í m : Alabárd, nyársak és ostromvilla
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-02
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-09-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
A   t í p u s   n e v e : tárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
S z e r z ő : szerk. Szendrei János
M e g j e l e n é s : Budapest : Kereskedelemügyi minister, 1896
T í p u s : katalógus
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Tárgyi népművészet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : középkor
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fegyver
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : régészeti lelet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : régészet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vágófegyver
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bárd
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szúrófegyver
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 15-16. század
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kardnyárs (Runka), egyenes kard alakú, kétélű, hosszú aczélpengével, melynek közepén a csúcsig lapos borda fut végig s a penge felé görbül, félhold alakú keresztvasa is lapos és kétélű. A kardnyárs nyaka rugós szerkezet csuklóvason a nyélhez lehajtható s ez esetben a keresztvas két szára is a pengére feküdve borúl össze. A hüvelytok és nyak hadi jelvényekkel és lombdíszszel gazdagon bevésett s ugyanily lombvésetekkel borított a nyél végét befedő vas tok is. A nyél eredetileg bársonynyal volt borítva és sárgaréz fejű szögecskékkel czifrázva. Ezen alakjában a dísz-testőrség fegyveréül szolgált. A nyárspenge hossza 89 ctm. A keresztvasak kihajlása 29 ctm. A nyél hossza a nyakas tokkal együtt 124 ctm. XVi. század.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nyárs, háromélű, vasból, homorú lapokkal, rövid egyenes keresztvassal és négy oldalú tokkal. Az egyik lapon sárgarézből a következő jegy van beverve: egy függélyes egyenesen fölül keresztbe fekvő vonal két végéről horog lóg le alul pedig hossznégyszög van, amelynek két oldalából egy-egy hegyes szög, az alsó csúcsokból egy ferde vonal áll ki. A keresztbe fekvő vonal fölött ferde négyszög emelkedik. Az aránylag rövid fanyélbe négy keskeny domború vas-lemez van díszítési beszögelve. A nyél alsó végén KM betű van kétszer beégetve. A nyárs 1.18 m., a tokkal együtt 1.34 m. hosszú. A keresztvas 9 ctm., a nyél a toktól számítva 90 ctm. A XV. századból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Alabárd, svájczi, csiszolt vasból, kifelé karajolt élű széles bárdlappal, melyből fölfelé keskeny szurony, hátrafelé egy lapos tüske áll ki. A bárd fokát egy hosszú, négyszögletű, hegyezett erős vastüske képezi. A bárd nyakából villa alakban két igen hosszú vasfül nyúlik le, mely közzé a rúd van beillesztve s négy küllős sárgaréz csillagokon áttör vastag szögekkel a fülekhez szögecselve. A bárdlapon lyukak, makk alakú áttörés és minusculás O betűk sora képezi a díszt. Fegyverkovács-bélyeg gyanánt egy paizs alakban M alakú jegy s e fölött három golyó van beütve. A bárdlap hossza szuronyával együtt 43 ctm. XV. század vége.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ostromvilla, csiszolt vasból, melynek négyélű két ága fölfelé áll, két ága pedig a nyéltokról a létrafogban való megkapaszkodáshoz lefelé görbül. A hosszú, nyolcz lapú nyéltokból hosszú vasfülek nyúlnak le a rúdra. A villa hossza a nyéltokkal együtt 43.5 ctm. XVI. század. Az olaszoknál még a XVII. században is használták. így például a savojaiak Genf ostrománál 1612-ben.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Alabárdok, nyárs
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1516x2699 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Maczelka Árpád