D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarhadtrtnelm00mill_0766.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budavár bevétele 1686-ban
B e s o r o l á s i   c í m : Budavár bevétele 1686-ban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Gobelin
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-01-24
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-09-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
S z e r z ő : szerk. Szendrei János
M e g j e l e n é s : Budapest : Kereskedelemügyi minister, 1896
T í p u s : katalógus
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Haditechnika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : gobelin
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újkor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : régészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Károly (Lotaringia: herceg), V. (1643-1690)
V I A F I d : 30932910
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1686
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Buda
G e o N a m e s I d : 3054667
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 1686. szeptember 2.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Gobelin. Lotharingiai Károly hg. fővezér bevonulása Budavárába, a bevétel utáni öldöklések és rablások első napján. A kép előterében álló hat lovas alak közül a fehér lovon ülő lotharingiai Károly alakja, a mint a balján álló lovagnak a szabad rablásra kiadja rendeletét. A kép színhelye a mai szentháromság tere, jobb oldalt a Mátyás-templommal. A teret lángba borult épületek környezik s a téren, az utczákon, a kapukban, ablakokban egyes öldöklési s rablást jelenetek láthatók. A szemben nyíló utczán, vágtató lovasság rohan végig; az előtér jobb oldalán török nőket vezet egy harczos ; előttük egy lovas épp csapást mér egy lerogyott törökre ; mindenütt szétmarczangolt, ruháiktól megfosztott hullák hevernek s gazdátlan lovak, tört fegyverek, foglyul ejtett alakok láthatók. A remekül összeállított, színekben és alakokban dús kép valóban megkapó látványt nyújt. Az egészet ékes renaissance szegélyzet veszi körül, oldalt egy török alak által tartott oszlop, mely alatt trophaeak láthatók, míg az alsó és felső keskenyebb szegélyzetet egyes motívumok, a lotha- ringiai és orleansi czímerből díszesítik. A felső szegély közepén a lotharingiai és orleansi egyesített czímerek foglalnak helyet, míg az alsónak közepén a következő hatsoros latin felirat olvasható : Budám | expugnatam Janissá | riorum Sanguine | Exundantem. | Direptioni Tradit Yic | tor Carolus Y. 2. sept. 1686. | A remek mívű gobelin valószínűleg Lipót lotharingiai hg. parancsára készült a La Malgrange gyárban Nancy mellett, Herbel Károly lotharingiai festő (meghalt 1703-ban; 1680-ban a bécsi udvarnál dolgozott) tervezetei után.
Magassága : 4 m. 50 ctm., szélessége 6 m. 94 ctm. (Lásd : Majláth Béla. A történelmi kiállítás kalauza 257. lap. 981. szám alatt.)
A bécsi császári palotából. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/11800/11889/pdf/11889_2.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Abraham, Blooteling: Lotharingiai Károly arczképe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállításon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2375x1678 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna