D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_17_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Spanyolországból
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Spanyolországból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Panderon a Sierra Nevada hegységben
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Doré
U t ó n é v : Gustave
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1832-1883
V I A F I d : 41839207
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-28
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : 27. évf. 4. sz. (1880. január 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : cigányság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szikla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Sierra Nevada (Spanyolország)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Spanyolország
G e o N a m e s I d : 2510769
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Panderon a Sierra Nevada hegységben.
Képek Spanyolországból. - Dóré rajzai.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egészen más jellege van a másik spanyolországi képnek, mely a Granada mellett elterülő s nagyrészt még teljesen vadon s emberek által alig látogatott Sierra Nevada hegység egyik kiemelkedő pontját, a Panderont ábrázolja. Meredek kősziklákon át lehet e helyre jutni, de a természet nagyszerűsége bőven kárpótolja az utazót fáradságáért. Közel a buja fensikhoz teljesen kopasz sötétkék színű sziklák vonulnak fel itt egymásután a szem elé, s tul rajtok a hóval fedett csúcsok, melyek körül sasok s más ragadozó madarak röpködnek, hogy a tájt megelevenítsék. A hanyatló nap fénye e vidéknek bűbájos alakot kölcsönöz, s messzeföldről jövő utasok nem rettennek vissza attól, hogy kényelmetlen pásztorkunyhóban töltsék az éjt s a naplementét innen szokták megnézni. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. január 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A cigányok elterjedése Európában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1179x1786 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna