D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Elítélve!
B e s o r o l á s i   c í m : Elítélve!
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Baditz
U t ó n é v : Ottó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1849-1936
V I A F I d : 136406152
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : 27. évf. 10. sz. (1880. márczius 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : börtön
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fogda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rab
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Elítélve! - Baditz Ottó festménye után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Csinos, fiatal leány kerül a tömlöczbe. Elitélték. Ki tudja: miért?
Talán csak irigységből, talán csak gyanúból fogtak reá valamit s ő, a gyámoltalan, nem tudta kellő módon bebizonyítani ártatlanságát. Hiszen még egészen ifjú, s csinos, félénk arcza lelki tisztaságot árul el. De hát elitélték, s ő a tömlöczbe került.
Boldogtalan szegény anyja ott siratja a nagy ajtóban, a rideg őr útját állja, nem ereszti beljebb.
A fiatal leány belép a tömlöczbe, egy csomó vén vipera közi, kiket az élet nyomora s a bűn rondasága elundokitctt. Részvét nélkül, szánalom nélkül nézik az uj lakó-társat mohó arczátlansággal vizsgálják, furcsából akarva kiolvasni: hogy mi a vétke? Örülnek neki, hogy oly fiatal, oly szép, oly szelíd, ártatlan arczu s íme már oda került ő közéjök.
Arczárói nem a bűn bélyege, hanem a zavar és megdöbbenés háborodása tükröződik le iszonyú meglepetésében: hogy hová és kik közé jutott? Annyi bizonyos, hogy ha ártatlanul került is ide, ha csak néhány napig marad is itt, nem megy ki tisztán többet. Ez a levegő, ezeknek a társasága itt olyan, mint a fekély, megfertőzteti - a lelket. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. márczius 7. )
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Baditz Ottó: Angyalcsináló
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1388x1829 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna