D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_280_pix_Oldal_15_Kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Beszélő árnyak
B e s o r o l á s i   c í m : Beszélő árnyak
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A tolvaj
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Morin
U t ó n é v : Jean
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1605?-1650
V I A F I d : 48631873
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 15. sz. (1880. ápril 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szociológia, társadalomkutatás
A l t é m a k ö r : Deviancia, bűnözés
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Bűnözés általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bűncselekmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bűncselekmény következmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betörés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tolvajlás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rendőr
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : árnyék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lámpa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Beszélő árnyak: A tolvaj.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Csak egy geniális ötlet kellett hozzá, hogy mindegyik kép azonnal egész históriát varázsoljon szemünk elé s láthatóvá tegye azt az igazságot, hogy a bűnnek sarkában van a büntetés. A kép tünteti föl a bűnt magát, az azt nyomon követő büntetést a képnek falra vetett árnyéka.
Íme az első kép mutatja a betörő tolvajt. Sikerült valami módon beszabadulnia valamely üzlet pénztárába. Öve mellé van tűzve a feszítő vas, mely már megtette a maga kötelességét, a pénztár nyitva áll, s rekeszeiből a kihúzott falapra omlik a sok ezüst, arany. A tolvaj mohón kap utána mind a két kezével, a tolvajlámpa világánál, mely korlátolt sugarát a fénylő érczre veti. De a lámpa világa nem csak fényt vet, de árnyat: a tolvaj árnyát a falra. S mit mutat az az árny? Egy alakot, mely sokkal nagyobb, mint a tolvajé, de mely szintén előre hajlik, szintén kinyújtja két karját s az a két kar ugy tűnik föl, mintha hátulról átölelné a tolvajt. És az egész árny - egy rendőr alakja.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. ápril 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Beszélő árnyak: A részegek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1716x1139 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna