D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_280_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gladstone Midlothianban, Hartington Blackburnban
B e s o r o l á s i   c í m : Gladstone Midlothianban, Hartington Blackburnban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 17. sz. (1880. ápril 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : választás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : liberális párt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Devonshire, Spencer Compton Cavendish (1833-1908)
V I A F I d : 35260961
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Gladstone, William Ewart (1809-1898)
V I A F I d : 71411983
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1880
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gladstone Midlothianban, Hartington Blackburnban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hartington Spencer Compton Cavendish marquis 1833. jul. 23-án született s 1857-ben lőn az alsóház tagja, mint északi Lancashire képviselője, tehát ugyanazé a kerületé, mely legújabban megválasztotta. Azonnal a liberális párthoz csatlakozott s bár nem volt fényes, nagy hatású szónok, de mégis a jobb debatterek egyike s jeles ismerője a közszolgálat ágainak. Támogatva jó hangzású neve s társadalmi állása által is, már korán előkelő helyet vivott ki magának pártjában s 1863-ban Palmerston kabinetjében a hadügy államtitkárja lett. 1866-ban hadügyminiszterré neveztetett, de nem sokkal rá a minisztériummal ő is lemondott. Midőn 1868-ban ismét a liberális párt ragadta meg a kormányrudat, s Gladstone alakított kabinetet, e kabinetnek, mint a posták főigazgatója, Hartington is tagja lett. Később Irland első titkárja - államminisztere lett, - de 1874-ben, midőn Gladstone a parlamentet feloszlatá s a választásokból konzervatív kormány került ki, ö is lemondott. A már most ellenzékivé lett liberális pártnak az uj parlament első ülésszakában még Gladstone volt vezére de midőn ez a pártvezérséget letette, 1875 febr. 3-án a liberális párt egyhangúlag Hartingtont választá vezérévé. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. ápril 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wyllie: Az első ellenzéki padok az angol alsóházban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1856x1249 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna