D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_380_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az új angol kormány tagjai
B e s o r o l á s i   c í m : Új angol kormány tagjai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 22. sz. (1880. május 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kormány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : angolok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az új angol kormány tagjai.
Grant-Duff, Playfair, Morley, Brassey, Mundella, Holms, Sydney, Cork, Dilke, James, Adam, Shaw-Lefevre, Dobson, Chamberlain, Gladstone, Bipon, Forster, Kimberley, Selborne, Argyll herczeg, Childers, Fawcett, Northrook, Granville, Hartington, Vernon-Harcourt, Bright, Westminster herczeg.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hartington marquis, Gladstone visszalépése után a whig párt vezére volt, s igy őt illette volna meg a párt vezetése ma is.
Eajta kivül e hagyományos iskola képviselői még: Granville lord, a külügyminiszter, Selborne lord, a lord-kanczellár, ki, mint Boundell Palmer, kitűnő jogász hírében állott Argyll herczeg, a legnagyobb skót uradalmak egyikének tulajdonosa Lord Spencer, ki irlandi kormányzósága alatt ügyes adminisztrátornak mutatta magát, és Lord Northbrook, ki az admiralitás első lordja lett.
első lordja lett. A kabinet többi tagjai a mérsékelt liberálokhoz tartoznak. Ezek közt legkitűnőbb alak Forster, az irlandi titkár.
Sir William Harcourt, a belügyminiszter, inkább filozófiai irányú ember, és ugy ő, mint Childers, a hadügyminiszter, főleg irodalmi működés által vonták magokra a közfigyelmet Dodson, a helyi kormánytartás elnöke, állítólag legjobban ismeri a parliamenti viszonyokat és jeles adminisztráló tehetség hírében áll, mintegy félévig volt pénzügyi államtitkár.
Két tagja van a kabinetnek a radikális árnyalatból. Az egyik John Bright, Lancaster kanczellárja, kinek voltaképen nincsen administrativ teendője.
A radikál irány másik hive, a kereskedelmi tanács elnöke: J. Chamberlain.
A kabinet tagjain kivülmégmás 14 uj dignitarius arczképét mutatjuk be. Ezen dignitaríusok vagy udvari méltóságok, mint lord Sidney, Cork gróf és Westminster herczeg, a dúsgazdag főúr, kinek évenként több, mint egy millió forint jövedelme van csupán földbérletekből vagy államtitkárok, mint Holms, Mundella (ez utóbbi igen sok gyakorlatias kísérletet tett a tőke és munka közt fenforgó ellentétek kibékítésére, különösen választott bírósági eljárásai által), Lyon Playfair, Edinburgh tudós tanára s a nőemanczipáczió hive, Grant Duff, ki már korábban is tett becses szolgálatokat, Adam, Shaw-Lefevre, a háznak köztiszteletben álló alakja, Morley gróf Sir Henry James, a főügyész és T. Brassey, a hires vasúti vállalkozó fia, ki a világ minden részén (hazánkban is az első. erdélyi vasútnál) részt vett a vasúti munkákban, s kinek fia a munkabérekről igen kitűnő művet irt.
Két különösen feltűnő radikális alak jutott be ezen utóbbiak közt is a korona tanácsába. Az egyik Sir Charles Dilke, külügyi államtitkár, hosszú évek óta Chelsea-nek, London egyik külvárosának képviselője.
A másik Henry Fawcett, Cambridge tudós tanára.
Lord Ripon, India uj alkirálya Lord Lytton helyett.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. május 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az angol választási mozgalmakból: Falusi politikusok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wyllie : Az első ellenzéki padok az angol alsóházban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : John Bright, az angol reformpárt vezére
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1643x1109 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna