D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 281_380_pix_Oldal_22_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lengyel lakodalmi menet Krakkó vidékén
B e s o r o l á s i   c í m : Lengyel lakodalmi menet Krakkó vidékén
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Kossak
U t ó n é v : Juliusz
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
N é v v á l t o z a t o k : Kossak Gyula
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1824-1899
V I A F I d : 52488587
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 23. sz. (1880. junius 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Házasság, válás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : esküvő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : házasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovas kocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szertartás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lengyelek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Krakkó
G e o N a m e s I d : 3094802
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lengyel lakodalmi menet Krakkó vidékén. - Kossak Gyula festménye után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Éjszak-Európa francziái, a mint régebben a lengyeleket nevezték, állami önállóságuk elvesztése daczára igen sok ősi jelleget megőriztek még s különösen Orosz-Lengyelországban, hol az elnyomatás következtében egyenesen utalva vannak nemzeti szokásaik tísztelésére. Nyugot-Európában, néhány a világforgalomtól távol eső hegyi vidéken kivül, még a népek sajátságaira nézve oly fontos szertartásoknál is alig lehet vonzó érdekes jeleneteket látni, Lengyelországban e festői vonások még gyakoriak. Ilyet örökített meg Kossak Gyula festő általunk bemutatott képében, mely természet után mutatja be a lengyel lakadalom sajátságait. Ha az egy katona nem volna a társaságban, az egészet tisztán eredeti lengyel typusz alkotná, melyet még a játszó kutyák s élénk csikó is összhangzatosan egészít ki. A bokrétával gazdagon megrakott vőfély, a csinosan kiöltözött nyoszolyó leányok s hátul a zenészek (majd azt mondtuk czigányok) egész kis csoportozatot alkotnak, mely eltérő sajátságai daczára annyira hasonlít a mi falusi lakadalmainkhoz, habár oly kitörő jókedv nem is mutatkozik nálok. E kitörő kedv hiánya még feltűnőbb, midőn látjuk, hogy az egész társaság sör- és pálinkamérés előtt állott meg s a vutki még az asszonyok és leányok között is sorban jár. De hát Inában még társas mulatságaiban is "busul a lengyel"... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. junius 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lakodalmi menet az orosházi kiállítás megnyitásakor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1652x1134 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna