D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kossuth László síremléke Alsó-Dabason
B e s o r o l á s i   c í m : Kossuth László síremléke Alsó-Dabason
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 25. sz. (1880. junius 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kossuth László (1763-1839)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : ügyvéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : márvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : koszorúzás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Alsódabas
G e o N a m e s I d : 3053834
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1880
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kossuth László síremléke Alsó-Dabason. - Ellinger fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A dabasi temető e hó 13-án kegyeletes ünnepély színhelye volt. Negyvenegy év előtt . épen e napon hunyt el Kossuth Lajos édes atyja, mély bánatban. Fia fogva volt ekkor, és nem lehetett jelen a halálos ágynál és a temetésnél. Negyvenegy év múlva sem lehetett jelen. "Lélekben önökkel leszünk - irta volt Kossuth közelebb egy e napra vonatkozó levelében - csak igy lehet, csak így szabad ott lennünk".
A Kossuth-család 1837-ben költözött Pestről Alsó-Dabasra, mindjárt Kossuth Lajos befogatása után. Kossuth lévén a család fentartója, elfogatása után szükségessé vált a takarékosság, és a szerény falusi életbe kellett vonulni, hol azonban a fővároshoz is közel maradhattak. Itt éltek abban a házban, melyet egyik rajzunk mutat, 1840-ig, mikor Kossuth végre kiszabadult a fogságból. Atyja már a temetőben nyugodott.
Sirját márványtábla fedte, mely minden látogatót figyelmessé tett, hogy ki aluszsza itt örök álmát. De az utolsó időkben már az elhagyatottság vette körül a sirt. A temető csendjét többé semmi sem háborította, a temetések és a sír-látogatók sem, mert a halál számára más békés tanyát avattak föl. A régi temető sírjait és útjait felnőtte a fü: az akáczfák sűrűn kihajtottak mindenütt, s bokrok és lombok fedték el a horpadt sírokat. Zlinszky Istvánné úrhölgy volt, ki megpendítette az eszmét, hogy Kossuth atyjának sirját ki kellene szabadítani az elhagyatottságból, s e néma magányt megjelölni diszes emlékekkel. Engedélyt kért Kossuthtól, hogy a sirt gondviselés alá vehesse. Bizottság alakult dr. Halász Géza, Budapest főváros nyugalmazott tiszti orvosának s dabasi közbirtokosnak elnöklete alatt, mely a síremlékre gyűjtéseket indított, így állították föl a sírra az emléket, melynek leleplezése ünneppé lett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. junius 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossuth családja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossuth édesanyja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1554x1719 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna