D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_476_pix_Oldal_08_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Esztergomi honvéd siremlék
B e s o r o l á s i   c í m : Esztergomi honvéd siremlék
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Beszédes
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 25. sz. (1880. junius 20.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : haldoklás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oroszlán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zászló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hős
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Esztergom
G e o N a m e s I d : 3053163
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Esztergomi honvéd siremlék. - Beszédes Sándor fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Esztergommegye hazafiasságáról a 60-as évek krónika-írói sokat jegyezhetnek föl. Legeiül áll az a határozata a megye közgyűlésének, melyet akkori alispánja Palkovics Károly, 1848. évi kormánybiztos indítványára 1861-ik év febr. 18-án nagy lelkesedés között végzésre emelt, hogy t. i. a haza körül érdemeket szerzett és a sz.-györgymezei temetőben porló hősöknek méltó emlék állittassék. E czélra közadakozás indíttatván meg, rövid idő alatt 1132 forint gyűlt be. E szép eredménynyel szemben, mondott napon 158. jegyzőkönyvi szám alatt határozatba ment: hogy az emlék sóskúti kőből készíttessék 2 láb magas talapon 6 láb magas, 4 láb széles és 3 láb vastag oszlop álljon, ez oszlop tetején féllap talapzaton 2 lábnyi magasságot tartva, egy haldokló oroszlán az ősi magyar czimert körmei és fogai közt tartsa. Homlokrészén Bajza e versei legyenek felírva: Nyugosznak ők a hős fiak duló csaták után.
" Jobboldalán: "Hatszáznégy honvéd temetkezesei."
Baloldalán: "Százhetvenöt osztrák katona nyughelye, kiket a felebaráti szeretet sebjeikben ápolt és a magyar nagylelkűség hősei sirgödrébe temetett."
Hátulsó részén: "1848-49" "Esztergom a haza védőinek. 1861." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. junius 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A haldokló honvéd
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Debreczeni honvéd-siremlék terve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1155x961 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna