D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_588_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A párisi ünnepélyességekről
B e s o r o l á s i   c í m : Párisi ünnepélyességekről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A köztársaság tere a Saint-Martin Boulevard és a Rue Du Temple mellett
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 30. sz. (1880. julius 25.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ünnepély
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : köztársaság
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzeti ünnep
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelkép
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zászló
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tér
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Párizs
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A párisi ünnepélyességekről: A köztársaság tere a Saint-Martin Boulevard és a Rue Du Temple mellett.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A francziák régebben aug. 15-ét ünnepelték meg, mint Napóleon napját. Most, a köztársaság napjaiban uj nemzeti ünnepet alkottak, július 14-ét, mely az első nagy köztársaság születésére, a Bastillenak 1789-ben történt bevételére emlékeztetett. Sokszor megünnepelték már Parisban e napot s különösen a császárság idejében nem egyszer nyugtalanította a hatalom birtokosait de valóban nemzeti ünnepélylyé ez év tette, ama tüntetésekkel, minőket csak a francziák közmondásossá lett ízlése és leleményessége tudott létrehozni.
A "Köztársaság tere", melyet képünk ábrázol, e tündéries ünnepély alkalmából az által lett nevezetessé, hogy itt állították fel a Maurice által készített óriási szobrot, mely a köztársaságot jelképezi. Tizenkét toronyalaku diszállvány vette körül, melyeken ezer lobogó lengett, mellette a szabadság, igazság s béke allegorikus alakjával. Mindenütt, merre nézünk, még a templomokon is ott van a franczia köztársaságot (Republique Francaise) jelző R. F. betű villanyfény által megvilágítva. A virágágyakat és szobrokat megfestik a sokszínű bengáliai tüzek s a díszítésül szolgáló madarak csakhogy szárnyra nem kelnek a vakító fény láttára. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. julius 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Franczia Köztársaság jubileumi körmenete Parisban: A "Chant du depart" kocsija a Katonai Kaszinó előtt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Franczia Köztársaság jubileumi körmenete Parisban: A "Maseillaise" kocsija a Kapuczinusok Bulevardjan
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1725x1232 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna