D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 589_684_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az uj görög határról
B e s o r o l á s i   c í m : Uj görög határról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Janina vára
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-26
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 37. sz. (1880. szeptember 12.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : város
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : határ
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : folyó
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kereszténység
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : muzulmán
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vár
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Görögország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
 M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az uj görög határról: Janina vára.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Legjelentékenyebb pont azonban az uj országrészben Janina, mely a hasonnevű tó mellett épült erős vár s mintegy 30,000 lakossal bíró város, hegyekkel körülvéve. A néphit szerint Janina a hajdani Dodona helyén épült, hol az istenek atyja, Jupiter, mondatta jóslatait papnői által. A hatodik században a mi időszámításunk szerint, midőn a jósló hely már elpusztult, keresztelő sz. János tiszteletére építettek itt egy nagyobbszerü templomot, s ennek nevétől (Joannina) származott a város elnevezése. Epirus és Corcyra egyházi központja s előkelő érsekség székhelye volt 1230 óta s csak 1431-ben került a törökök hatalma alá. Kiváló nevezetességre tett szert e hely Ali pasa idejében, ki nemcsak a vidéken, de egész Albániában s Ruméüa nagy részén önálló úrrá tudta magát tenni s itt a hatalmas janinai várban a szultánnal is sokáig daczolt. Janina sok ideig volt a tartomány központja, mely tartománynak 718,000 lakosa van, köztük 200,000 muzulmán. A városban hat keresztyén templom van, köztük legnagyobb a szent Anasztázius tiszteletere emelt templom, továbbá 17 mecset, két zsinagóga, egy bazár, egy iskola s egy kaszárnya. Egy kis szigeten a város mellett van Hagios Sotiras (szent megváltó) nevére emelt regényes fekvésű kolostor is. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. augusztus 12.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az uj görög határról : Olympus hegye
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1421x683 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : fekete-fehér
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna