D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 685_780_pix_Oldal_10_Kep_0001_002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A girondiak utolsó perczei
B e s o r o l á s i   c í m : Girondiak utolsó perczei
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Piloty
U t ó n é v : Karl von
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1826-1886
V I A F I d : 50018904
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 44. sz. (1880. október 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csendőrség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elítélt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tömeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : néptömeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kivégzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gironde
G e o N a m e s I d : 3015948
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A girondiak utolsó perczei. - Piloty Károly festménye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tiz órakor megérkeztek a bakók, hogy levágják a hajakat és összekötözzék a kezeket. Valamennyien magok hajtották meg fejőket az olló előtt s magok nyújtották oda kezöket a köteleknek.
Midőn a hajak mind lehullottak, a bakók és csendőrök összegyűjtötték az elitélteket és egy csoportban megindították a törvényszéki palota udvara felé. Öt kocsi várta őket. Roppant néptömeg környezé. A Conciergerien kivül azonnal egyhangúlag rákezdtek, mint valami halotti léptetőre, a marseilleise első versszakaira, kiváló erélylyel nyomva meg e kétértelmű verset: Ellenünk a zsarnokság Véres lobogója, fel van emelve.
E pillanaton kezdve nem foglalkoztak többé magukkal, csak a köztársasági halál példájára gondoltak, melyet a népnek akartak hagyni. Hangjuk csak azért halkult minden versszak végén, hogy annál erélyesebben és csengőbben hangozzék a következő versszak elején. Utjok és halálküzdelmök egy dalolás volt. Négyen voltak minden kocsin. Csupán egyik kocsi vitt ötöt. Valase holtteste az utolsó kocsira volt föltéve. Kitakart fej a kövezet rázásától barátjai lábainál ide-oda hányatott. A vérpad aljához érkezve megcsókolták egymást, jeléül egyesülésöknek a szabadságban, az életben és halálban. Azután ismét rákezdtek a halotti énekre, hogy egymást kölcsönösen föllelkesítsék és hogy az utolsó perczig barátjai hangját élvezze az, a kit épen kivégeznek. Mindnyájan gyengeség nélkül haltak meg. Az ének minden bárdcsapásra egy hanggal meggyengült. A sorok ritkultak a nyaktiló aljánál. Egyetlen egy hang folytatta még a marseillaise-t: ez a Vergniaudé volt, kit utoljára végeztek ki. E magasztos versek voltak utolsó szavai. Mint társai, ő nem halt meg: megsemmisült a lelkesültségben élete, mely halhatatlan beszédekkel kezdődött, a forradalom örökké valóságához szóló hymnuszszal végződött. Egy halottas szekér szállította el a lefejezett testeket, s ugyanazon gödör fogadta magába a XVI. Lajosé mellett.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. október 31.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A vérontás Párisban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A versaillesi kivégeztetések
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2911x1973 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna