D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 685_780_pix_Oldal_15_Kep_0001_002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vándorló dalnokok
B e s o r o l á s i   c í m : Vándorló dalnokok
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Seifert
U t ó n é v : Alfred
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1850-1901
V I A F I d : 32774717
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 45. sz. (1880. november 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Utazás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Hagenau, Reinmar von (?-1210)
V I A F I d : 88766403
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : vendéglátás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : migráció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mesterdalnok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Minnesänger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művészcsoport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vándorló dalnokok. - Seifert festménye.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Képünk is Hagenaui Reimart tünteti föl, a mint épen Diethart gróf lovagvárában tesz látogatást. Midőn az uri vendégségnek vége lön, s már a csemegét tálalták, beléptek a vándordalnokok a terembe, hol a fiatal házi ur és szép ifjú neje kegyesen fogadják. A várurnő szerelmi dalt akar hallani. Reimar, a vándor dalnokok módjára, egy szép ifjúval kísértete magát útjaiban s mivel az ő hangja nem volt eléggé lágy és zengzetes szerelmi dalok éneklésére, ő általa adata elő dalait. Maga elővett egy papírtekercset, néhány halk szót váltott kísérőivel s az ifjú megzendité csengő, tiszta hangját, melyet a mester és másik társa csak csendes dudolással kisért, néha egy-egy terczet hallatva, míg a társaság negyedik tagja a lant hangjaival köté össze a dal zengését. A "Garzun" (garcon-fiu, itt dalnokfiu) gyönyörű, rózsás arcza, vállaira hullámosan, leomló aranyhaja érdekes ellentétben állott Reimarnak komor, a gondoktól már redősödni kezdő arczához s szürkülő hajához. Az ifjú dalnok átszellemülve zengte énekét, melyre az ifjú uri pár egymáshoz simulva, elmerengve hallgatott. Aztán következtek a kiapadhatatlan többi dalok, melyeket mély csendben, áhítattal hallgatott a vendégsereg, - tetszésnyilatkozataival a ajándékokkal halmozva el a kis müvészcsapatot végül. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. október 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Barabás Miklós: Vándor cigányok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2841x1572 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna