D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 781_868_pix_Oldal_02_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Baudry D'Asson-féle botrány a franczia képviselőházban
B e s o r o l á s i   c í m : Baudry D'Asson-féle botrány a franczia képviselőházban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kihurczolják a teremből
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 48. sz. (1880. november 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikai esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kamara
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jobboldali irányzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kormány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cenzúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Baudry d'Asson, Léon-Armand de (1836-1915)
V I A F I d : 63999879
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : börtön
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szabadságvesztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1880
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Baudry D'Asson-féle botrány a franczia képviselőházban. - Kihurczolják a teremből.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Baudrv d'Asson a kamarának e szakban első ülésén, nov. 10-én, betörőknek nevezte a kormány és pártja tagjait ezért a ház elnöke a szabályok értelmében reá a czenzurát alkalmazni kötelességének ismerte. Ez abból áll, hogy a megczenzurázott tag a ház 15 egymásután következő ülésén nem jelenhet meg.
Baudry d'Asson azonban másnap ügyesen, igazi betörő tolvajmódra, be tudta magát lopni a kamara üléstermébe, és rendes helyét, jobbról a harmadik padban, elfoglalta. Határozott, de sápadt arczczal, keresztbe font karokkal ült le és az elnökre meresztette szemeit. Az elnök ismételten fölszólította a botrány hősét, hogy engedelmeskedjék a ház törvényeinek, és hagyja el a termet. De nem mozdult. Az elnök erre bezárta az ülést, azon kijelentéssel, hogy ez rövid idő múlva folytattatni fog. A jobboldal tagjai, közöttük La Rochefoncaidd-Bisaccia, de la Rochette, de Maillé, de Villiers, Freppel, de Mackau, Bourgeois, körülveszik kartársukat és barátjukat, biztatva őt, hogy ne engedelmeskedjék a parancsnak, melyet a ház quesztorai ismételtek előtte a szabály végrehajtását illetőleg. Margaine, de Mahy és Madier de Montjau megjelentek Baudry d'Asson előtt és fölhívták őt, hagyja el az üléstermet, ellenkező esetben bármi kellemetlenül essék is nekik, kénytelenek lesznek erőszakot alkalmazni. De ő nem hederít e szavakra. A jobboldali képviselők körülveszik a makacskodót, hogy ekként annak eltávolítását nem, hanem csak hogy azt megnehezítsék, és a botrány még nagyobb legyen. Ezután hát nem maradt más hátra, mint fizikai erőhatalommal fölnyaláboltatni az illetőt és őt a teremből formaliter kivitetni.
Nem több mint húsz katona lépett a terembe, fegyver nélkül. Katonáival az elszánt botrányhősök phalanxába tolult. Átlépték a padokat, mialatt volt ökölcsapás, rúgás, lökdösés - a vitéz jobboldaliak részéről. A katonák tűrték mindezt, mig végre Riu ezredes eljutott a "recalcitrant" képviselő háta mögé, megragadta karjait, tíz más katona pedig lábainál fogva a légbe emelte és - a teremből ki, a ház börtönébe vitte. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. november 28.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Baudry D'Asson-féle botrány a franczia képviselőházban: Megragadják a katonák
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1217x899 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna