D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : dec1_03.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/054600/054642/dec1_03_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Neumann János portréja, a számítógép működésének leegyszerűsített rajza, EDVAC számítógép részlete
B e s o r o l á s i   c í m : Neumann János portréja, a számítógép működésének leegyszerűsített rajza, EDVAC számítógép részlete
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Jeles magyarok (II.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kertész
U t ó n é v : Dániel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1963-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-30
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2003
S o r o z a t : 2003. Jeles magyarok (II.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Matematika, geometria
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : matematikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Neumann János (1903-1957)
V I A F I d : 99899730
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : számítógép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : működési elv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2003
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2004
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2005
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2003. JELES MAGYAROK (II.)
100 éve született Neumann János (1903-1957) és Soó Rezső (1903- 1980), 150 éve született Zipernowsky Károly (1853-1942).
50-es ívekben nyomva, egy íven 5 vonalkód.
Ofszetny. 13:13 1/4 F. fog.
T.: Kertész Dániel
Névérték: 32,- Ft
Á 2003. febr. 12.-2003. márc. 31. (4675 sz.) - 2005. dec. 31. (4674, 4676 sz.)
P 300 000 fog.
4674 4764 32 Ft Neumann János portréja, a számítógép működésének leegyszerűsített rajza, EDVAC számítógép részlete 100.- 70.- (Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Neumann János magyar származású amerikai matematikus. Pénzarisztokrata családból származott. A budapesti fasori Evangélikus Gimnáziumban érettségizett 1921-ben. Matematikai képességeinek kibontakozásában matematikatanára, Rátz László matematikatanár (1863- +1930) és Kürschák József matematikus (1864-+1933) segítette. Tanulmányait Zürichben és Budapesten végezte, vegyészmérnöki és matematikusi doktori címet szerzett. A berlini, majd a hamburgi egyetemen magántanár, 1931- től amerikai - princetoni - egyetem tanára. 1954-től az amerikai Atomenergia Bizottság tagja. Sokrétű matematikai kutatási eredményei a funkcionálanalízishez, a topologikus csoportok elméletéhez, a valószínűség-számításhoz, a halmazelmélethez és a számítógép-tudományhoz tartoznak. Foglalkozott a folytonos csoportok, a periodikus függvények elméletével és az ergodelmélettel is. Foglalkozott matematikai logikával és halmazelmélettel, amelynek egyik megalapozója volt. A kvantumelmélet matematikai megalapozása terén korszakalkotó jelentőségű A kvantummechanika matematikai alapjai című munkája. Ezzel kapcsolatosak a Hilbert-teret érintő kutatásai. Továbbfejlesztette a Bohr-féle majdnem periodikus függvények elméletét. A játékelmélet és a közgazdaságtanban jelentőssé vált operációkutatás létrejöttében alapvető szerepe volt. Az elektronikus számítógépek működésének elvi megoldásai tőle származnak. Jelentős szerepe volt az atomenergia felhasználására vonatkozó elméleti kérdések tisztázásában. (Larousse 1994.3k.76 o., Brockhaus NI.CD.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (December) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Légrády Sándor: Apáczai Csere János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 959x716 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn