D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : dec1_12.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/054600/054651/dec1_12_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bocskai István
B e s o r o l á s i   c í m : Bocskai István
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Elekes
U t ó n é v : Attila
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-30
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2004
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bocskai István (Erdély: fejedelem) (1557-1606)
V I A F I d : 67256501
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2004
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2005
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2006
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2004. A BOCSKAI SZABADSÁGHARC 400. ÉVFORDULÓJA
50-es ívekben nyomva, egy íven 5 vonalkód.
Ofszetny. 11 1/2 : 12 1/4 F. fog.
T.: Elekes Attila
Á 2004. okt. 11.-2006. dec. 31.
P 300 000 fog.
4771 4954 120 Ft Bocskai István (1557-1606) portréja, pénzei, XVII. sz.-i pallosok, szablyák 240.- 240.-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bocskai István Erdély és Magyarország fejedelme. Bocskai György királyi titkár és Sulyok Krisztina fia, a somlyói Báthoriak rokona. Gyermekkorát Bécsben és Prágában töltötte, udvari apród, majd nemesi testőrifjú volt II. Miksa német-római császár (ur. 1564-1576) környezetében. 1576-ban tért haza Erdélybe. 1592-től váradi kapitány és bihari főispán volt. Később II. Rudolf német-római császár (ur. 1576-1612) két évig Prágában fogva tartotta. Kiszabadulása után az alkotmányt és a vallásszabadságot felfüggesztő Habsburg-abszolutizmus ellen Bethlen Gábor (lásd II. 1.) és a nemesség egy részének ösztönzésére Habsburg-ellenes függetlenségi harcot indított 1604- ben, melyben az erdélyi vármegyék és a magyarországi rendek is támogatták. 1605-ben Magyarország és Erdély fejedelmévé választották. Méltóságában a török Porta is megerősítette, de a felajánlott királyi címet nem fogadta el. 1606. június 23-án II. Rudolfot a bécsi béke megkötésére kényszerítette, melyben a császár elismerte az alkotmányt, a protestánsok vallásszabadságát, megerősítette őt méltóságában, biztosította az erdélyi rendek fejedelemválasztási jogát és a székelyek korábbi privilégiumait. Közvetítésével létrejött 1606. november 11-én a zsitvatoroki béke a török Porta és a Habsburgok között, mely véget vetett a tizenötéves török háborúnak. A szabadságharcban vitézül helytálló hajdúkat szabad hajdúvárosokban telepítette le. Célja Erdély függetlenségének fenntartása volt, majd kedvező külpolitikai viszonyok között egységes, független királyság létrehozását tekintette feladatának. Rövid fejedelemségének - feltételezett - erőszakos halála vetett véget. Emlékére az ország néhány városában - elsősorban a Hajdúságban - több szobrot állítottak. A protestáns prédikátorok a haza és a vallásszabadság hőseként magasztalták, így került szoboralakja a genfi Reformáció Emlékművére is. Holttestét a gyulafehérvári fejedelmi sírboltban helyezték el. (Larousse 1991.lk.30 o., MNL.4k.171 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (December) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kertész Dániel: Bocskai István
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1245x599 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn