D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : dec2_10.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/054600/054671/dec2_10_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bajcsy-Zsilinszky Endre
B e s o r o l á s i   c í m : Bajcsy-Zsilinszky Endre
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Légrády
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1906-1987
V I A F I d : 121532789
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1945
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886-1944)
V I A F I d : 50034081
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : antifasizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1945
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1946
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1945. BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE
Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886-1944) emlékére.
Mélyny. X-Vj. 12 : 12 1/2 F. fog.
T.: Légrády Sándor
F 1945. máj. 27.-1946. jún. 30.
P 300 000 fog.
819 773 1(+1) P Bajcsy-Zsilinszky E. arcképe 100,- 200,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bajcsy-Zsilinszky Endre magyar politikus, újságíró. Eredeti neve Zsilinszky Endre volt. Jogi tanulmányai és katonai szolgálata után 1910 őszén Békéscsabán volt ügyvéd-jelölt. 1911. május 14-én az apját, Zsilinszky Endrét támadó, sértő hanmgú hírlapi cikkéért öccsével, Gáborral együtt felelősségre vonták Áchim L. András politikust (1871-+1911). A verekedéssé fajult szóváltás közben Áchim halálosan megsebesült. A Kúria felmentő ítéletet hozott. A Magyar Országos Véderő Egylet - MOVE - egyik alapítója 1918-ban. A Tanácsköztársaság bukása után - 1919-ben - aktívan részt vett a különböző ellenforradalmi-fajvédő szervezetek tevékenységében. 1919-től 1922-ig a fajvédő Szózat című lap szerkesztője. 1925-ben vitézzé avatták. 1928-32 között szerkesztette az Előőrs című lapot, és ekkor kezdett korábbi nézeteitől eltávolodva, fokozatosan a demokratikus ellenzékhez közeledni. A lapban teret kapott József Attila (lásd IV.11.), Szabó Dezső (lásd VI.10.) és a népi írók. 1930-ban megalapította a Nemzeti Radikális Pártot, amely 1936-ban egyesült a Független Kisgazdapárttal. 1932-36 között szerkesztette a német-ellenes Szabadság című újságot. 1931-ben kisgazdapárti programmal országgyűlési képviselővé választották Tarpán. 1936-ban pártjával belépett a Független Kisgazdapártba. 1939-től a Független Magyarország szerkesztője, 1941-től pedig a Szabad Szó főszerkesztője lett. Határozottan fellépett a németbarát külpolitika ellen, részt vett a Történelmi Emlékbizottság tevékenységében és küzdött Magyarország háborúból való kiválásáért. Együttműködött a kommunista és szociáldemokrata vezetőkkel. A német megszállás napján, - 1944. március 19. - a Gestapo rövid tűzharc után letartóztatta, ahonnan a Lakatos-kormány kikérte, így októberben kiszabadult. 1944.novemberben illegalitásban fegyveres ellenállási mozgalmat szervező Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának elnöke lett. Árulás következtében a nyilasok november 23-án elfogták, halálra ítélték és Sopronkőhidán kötél általi halállal kivégezték. (MNL.3k.17 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (December) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Konecsni György: Kiss János és Bajcsy-Zsilinszky Endre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 886x627 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn