D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : dec2_17.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bolyai János
B e s o r o l á s i   c í m : Bolyai János
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Bolyai híres tétele, az Appendix vektoros ábrázolása
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Jeles magyarok (I.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Dudás
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1935-2014
V I A F I d : 121387130
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2002
S o r o z a t : 2002. Jeles magyarok (I.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, keretfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Matematika, geometria
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Matematika, geometria
A l t é m a k ö r : Geometria
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hiperbolikus geometria
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bolyai János (1802-1860)
V I A F I d : 5062952
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : matematikai tétel
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2002
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2003
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 2004
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2002. JELES MAGYAROK (I.)
200 éve született Kossuth Lajos (1802-1894) és Bolyai János (1802-1860) 100 éve született Illyés Gyula (1902-1983)
50-es ívekben nyomva, egy íven 5 vonalkód.
Ofszetny. 13 : 13 1/4 F. fog.
T.: Dudás László
Névérték: 134,- Ft
Á 2002. márc. 14.-2004. dec. 31.
P 200 000 fog.
4631 4711 134 Ft Bolyai híres tétele, az Appendix vektoros ábrázolása 270,- 170,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bolyai János magyar matematikus, hadnérnök. Bolyai Farkas matematikus (lásd II.9.) fia. Matematika felé irányuló érdeklődése már gyermekéveiben megnyilvánult. Úgy a gimnáziumba, mint 1813- ban a bécsi Hadmérnöki Akadémiára történő felvételi vizsgán, mert rögtön a negyedik évfolyamra vették fel. 1823-ban apjához írt levelelében említette, hogy kidolgozta az úgynevezett hiperbolikus geometriát, az euklideszi párhuzamossági axióma problémáját. Ez időben egybeesett, de egymástól teljesen függetlenül Nyikolaj Ivanovics Lobacsevszkij orosz matematikus (1792-+1856) hasonló térelméletének kidolgozásával. 1825-ben ennek kidolgozott anyagát is megküldte édesapjának. Remekműve az apja Tentamen....című könyvének első kötetében függelékként jelent meg 1932-ben, mely A tér tudománya - latinul Appendix - címmel vált ismertté. Ebben építette fel geometriai rendszerét, az euklideszi geometria általánosítását, melyet abszolút geometriának nevezett. Értékes matematikai műve az 1848-ban készült Válasz, melyben kiépítette a komplex számok elméletét. Átfogó filozófiai rendszerét Üdvtan című munkájában vázolta, melynek befejezéséhez nem maradt sem ereje, sem ideje. Munkássága alapján minden idők egyik legeredetibb gondolkodású matematikusának tartják. A még ma sem teljesen feldolgozott kéziratok anyagában számos korát megelőző gondolat rejlik. Eredményeinek értékét, - melyet kortársai nem méltányoltak - csak fokozza, hogy azokat nehéz anyagi viszonyok, kezdetleges körülmények között, az alkotói munka lehetőségeitől megfosztva, katonai kötelezettségeinek egyidejű teljesítése mellett érte el. Betegen, önmagával meghasonlottan halt meg a XIX. század legnagyobb magyar matematikusa. (Magy.NI.4k.268 o., Larousse 1991.lk.350 o., Új Magy.L.1959.1k.334 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (December) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gáll Ferenc, Nagy Zoltán: Bolyai János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 949x725 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn