D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : dec3_01.jpg
 B é l y e g k é p : http://dka.oszk.hu/054600/054683/dec3_01_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Entz Ferenc
B e s o r o l á s i   c í m : Entz Ferenc
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Nagy idők-nagy események
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Légrády
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1906-1987
V I A F I d : 121532789
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1963
S o r o z a t : 1963. Nagy idők-nagy események
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Növénytermesztés, kertészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyümölcstermesztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Entz Ferenc (1805-1877)
V I A F I d : 50541095
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1963
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1964
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1965
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1963. NAGY IDŐK - NAGY ESEMÉNYEK
Mélyny. 11 F. fog.
T.: Nagy Zoltán (2006, 2011, 2015-18), Légrády Sándor (többi érték)
Névérték: 40 f
PM 1 600 000 fog. 4 400
2009 1964 40 f Entz Ferenc (1807-1877)
Á 1963. szept. 3.-1965. dec. 31. 25,- 15,- 800,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Entz Ferenc magyar orvos, pomológus, ampelológus. (pomológia=gyümölcsfajta rendszertan, apelológia=szőlészet-tan) Orvosi tanulmányait Pesten és Bécsben végezte, 1831-ben kapott diplomát. A Batthyány-család enyingi gazdaságában orvosként dolgozott, majd Mezőkomáromban telepedett le 1832-ben. Orvosi gyakorlatot folytatott, s közben mintaszőlészetet és gyümölcsöst hozott létre. Alapított egy faiskolát is. Az 1848-as szabadságharc idején honvédfőorvos volt. A szabadságharc után Pesten telepített kertészetet. A Rottenbiller utcai telepen 1853-ban kertészeti magániskolát nyitott, és a kertészet tanítását természettudományi alapon indította meg. A Kertészeti füzetek című munkája korának alapvető kertészeti kézikönyve volt. Később az 1860-ban alapított Budai Vincellér-és Kertészképezdének első igazgatója volt 16 éven át. Tapasztalatait szaklapokban adta közre. A gyümölcsfajták neveinek azonosítása, kiválogatása fűződik nevéhez. Elsőként ismertette a magyar almafajták közül a Magyar rozmaringot, a Szercsikát, a Sikulait és a Téli piros pogácsát. A körték közül a Császár-, Kármán- és Vilmoskörtét, a szilvák közül a Besztercei és a Züld rongló szilvafajtákat. Önállóan megjelent munkáin kívül számos ismeretterjesztő dolgozatot írt természettudományi szakfolyóiratokban, napilapokban. (Révai Nl.6k.519 o., Új Magy.L. 1960.2k.203 o., MNL.7k.339 o.)(Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (December) http://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kékesi László: Pattantyús-Ábrahám Géza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1058x1042 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn