D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az angol alsóházból
B e s o r o l á s i   c í m : Angol alsóházból
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2011-07-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 6. sz. február 6.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : London
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az angol parlament alsóházának ülése
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A kepén látható miniszteri pad középsarokülését a vak miniszter Fawcett, a posták fő igazgatója, foglalja el, e genialis férfiú, ki ma Angliában a legnépszerűbb emberek közé tartozik. Gladstonet könnyű a jártas olvasónak fölismerni, úgyszintén Lord Hartingtont, ki kissé homlokára nyomta le kalapját. A minisztereknél az utóbbi időkben szokásba jött, hogy a (diázoban fedetlen fővel jelennek meg, Beaconsfield lord és Gladstone sohasem tették fel kalapjaikat, mint a régi miniszterek, hanem rendesen a pad alá vagy (a felsőházban) az asztalra tették. Hartington a régi szokáshoz ragaszkodik s a miniszterek között talán ő az egyedüli, ki föltett kalappal ül a gyűléseken. A miniszteri pad mögött levő széken szintén föltett kalappal ül Forster Károly báró, Walsall képviselője, ki jelenleg a kérvényi bizottság elnöke, s kit a magyarok nagy barátjának ismerünk. Két más nevezetes férfiú e padon Balfour és Lord Ramsay. A miniszterelnök háta mögött ifjabb fia, Herbert ül, ki először van a parlamentben s még nem tartotta meg szüzbeszédét. E padon szokott ülni Göschen is, kinek arczképe különben e csoportozatban nincs meg. Monk és Anderson a harmadik padban ülnek, de nem rendes helyükön, hanem a saroküléseken, melyeket ugy látszik, nemcsak a magyar képviselők szeretnek elfoglalni. A volt miniszterek közül Baxter és Stanfeld az átjárónál ülnek. Igen gyakran változtatja helyét Thomasson, Bolton radikális képviselője, a ház egyik typikus alakja, ki nehézhallásu levén, hangcsövével rendesen a beszélők felé megy s nagy figyelemmel hallgatja őket. Sherbrooke lord egyszer tréfásan megjegyzé róla, hogy nem ismert senkit, ki a természet által nyújtott előnyért (nehézhallás) oly hálátlan lenne. Nálunk az öreg b. Bánffy János vala ilyen." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 6. sz. február 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az angol királynő a parlament megnyitására megy
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2546x1752 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet