D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 273_372_pix_Oldal_21_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gorove István
B e s o r o l á s i   c í m : Gorove István
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1819-1881
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 22. sz. május 29.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Gorove István (1819-1881)
V I A F I d : 170290227
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : közgazdász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gorove István
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1865-ben újra fölvette a kormány és a nemzet az imént meghiúsult kiegyezés fonalát. Gorove, ismét előbbi kerületének képviselője, s a Deákpárt törzskarának egyik tekintélyes tagja lön. S midőn a kiegyezési tárgyalások, melyeknek különösen közgazdasági részében neki is érdemleges szó és szerep jutott, az alkotmány helyreállítására vezettek: Gorove az Andrássy-miniszteriumban a földmivelés-, iparés kereskedelemügy tárczáját vállalta el, melyet később, a Lónyai-miniszteriumban a közmunka-és közlekedésügyivel cserélt föl. Mint miniszter, nem anyagi előnyökért s nem is ambiczióból. hanem kötelességérzetböl szolgálta hazáját. Nőtlen és gazdag ember levén, nagy műveltségénél s az irodalom, tudomány és művészet iránti szeretetének fogva szellemi elfoglaltság hijjával sem levén, semmikép sem szorult arra, hogy a bársonyszék birtoka után törje magát. A nyilványos szereplésen sem kapott. Csak ha szükséges volt, szólalt föl az országgyűlés nyilvános tárgyalásaiban. Szónokias előadása a forradalom előtti pompázó szónoklatokra emlékeztetett, de kerülte a frázisok ürességét." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 22. sz. május 29.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mikor a politikai köröket az ismeretes szólásszabadsági ügy tartotta izgalomban, ő a szólásszabadság mellett lelkesen harcolván, egyik tanárával összeütközésbe keveredett és elhagyta az egyetemet. Az 1839-40. évet a pozsonyi országgyűlésen töltötte, ahol az országgyűlési ifjúság vezéregyéniségei közé tartozott. Már ekkor foglalkozott az irodalommal és Magyarországon először ő mondotta ki a nagyobb közlekedési eszközöknek az állam részéről nyújtandó jövedelembiztosítása (garancia) nagy jelentőségű eszméjét. Első nagyobb útját barátja, Tóth Lőrinc társaságában 1842-43-ban tette Európa nyugati országaiban és alaposan tanulmányozta a művelt külföld politikai és államgazdasági viszonyait. Útja során számos érdekes ismeretséget kötött, többek közt Bowringgal, aki hazánk és irodalmunk iránt rokonszenvét késő öregségeig megtartotta O'Connellel, a nagy ír agitátorral, Listtel a hires államgazdával, Mittermayerral, a nagy jogtudóssal, Aragóval, Thierssel, Victor Hugoval, az akkori Franciaország három legelső kitűnőségével a tudomány, a politika és a költészet terén. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Gorove István
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 812x1014 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet