D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 373_466_pix_Oldal_22_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Takács János
B e s o r o l á s i   c í m : Takács János
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1813-1881
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
S z e r e p : litográfus
B e s o r o l á s i   n é v : Haske
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1833-1894
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 28. sz. julius 10.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Hírek, hírszolgáltatás
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Takács János (1813-1881)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : távíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazgató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Takács János
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1845-ben elfoglalván tanári székét, erélyesen és fáradhatlanul munkált arra, hogy hallgatói minél nagyobb előhaladást tehessenek. Tanári működését az 1848-iki szabadságharcz szakította félbe 1849. tavaszán kineveztetett a közmunka-és közlekedési minisztériumhoz kodifikáló titkárnak. A szabadságharcz lezajlása után elfogatott, s szabadelvű és hazafias működéséért bebörtönöztetett nyolcz havi fogsága után szabadon bocsáttatván, Pestre tette át lakását, s kedvencz tudományaiból a Szönyi-intézetben tartott elődásai és magánórák adásával tartotta fen magát hat éven át egyúttal a m. k. természettudományi társulat első titkára volt. 1856-ban engedélyt nyert Erdélybe visszatérhetni, s itt azonnal meghivatott a kolozsvári ev. ref. főtanoda tanári állomására, hol egyszermind igazgatóvá lön. Tizenegy évig folytatta e hivatalát, s nagy buzgalommal és kiváló szakértelemmel munkált a főiskola fólvirágoztatásán, s egyszersmind kiváló szerepet vitt az erdélyi reform, egyház, erdélyi múzeum, s az ottani társadalmi ügyek intézésében." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 28. sz. julius 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Takács János
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 880x934 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet