D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 467_562_pix_Oldal_21_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Idyll az erdőben
B e s o r o l á s i   c í m : Idyll az erdőben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 34. sz. augusztus 21.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erdei fa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : flóra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : liget
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zöldövezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gomba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : idyll az erdőben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Böhm Pál jeles festőnknek egy szépen sikerült képét mutatjuk be olvasóinknak. Egy u. n. tisztás helyet mutat az az erdőben, egyikét ama mosolygó réteknek, melyek százados bükkök és tölgyek zúgó lombjaitól koszorúzva, a nap verőfényétől megaranyozott oly kedves szigeteket alkotnak tarka virágjaikkal, buja zöld füvökkel a sötét árnyú erdő tengerében. Ott egy hatalmas fa kidűlt tuskója körül gyülekezik a gombaszedő gyermekek kis csoportja, pihenőt tartva s letéve a földre a gombával telt kosarakat s kicserélve a bokrok közötti külön jártukban tapasztalt élményeiket, nyájasan foglalkozva a legkisebbik testvérrel, a ki még nincs akkora, hogy magára hagyatva is elmehetne az erdőbe s minden bolond gombát, a mit útjában talál, belerakna a jó közé, ha ő rá biznák. Mikor az a légyölő galócza oly gyönyörű piros, százszorta szebb a barna tinórunál, a bársonyos vargányánál és a leppedt kozák-, vagy a csipkés szegélyű sárga csirkegombánál. Most is talált valami étető gombát, azt kinálja reá mosolygó testvéreinek, ha netán szerezhetne számára a kosárban polgárjogot." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 34. sz. augusztus 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vasárnapi Ujság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1828x1425 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet