D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 563_658_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A bohócz
B e s o r o l á s i   c í m : Bohócz
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 36. sz. szeptember 4.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Humor, vicc
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kutya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bohóc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A bohócz
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A német nagy urak az u. n. vig ficzkókból választották őket, saját magok és vendégeik földerítésére komoly dolgaik végezte után. De ezeknél is gyakran párosult a tréfa a komolylyal. így I. Miksa igen nagyra becsülte bohóczát, kinek Kunz von der Rosen volt neve. Vig Ottó, Stiria herczege, sokat mulatozott Wiegand von Theben nevű bohóczával, kinek a kahlenbergi pápa volt mellékneve. Ennek bizarr élczei nyomtatásban is megjelentek. A porosz udvarnál egy Gundling nevű pedáns vált nagyobb nevezetességüvé, nem az általa, de a vele űzött bolond tréfák mián. A szász választó fejedelmeknek szintén volt egy vastag, otromba élczeiről bires bolondjuk, Klaus nevű, kit egy osztály alkalmával, mint valami tárgyat, 80,000 tallérra becsültek. Ennek, valamint egy Taubmann nevűnek szintén megjelentek tréfái nyomtatásban. Sokat emlegették Károly Fülöp pfalzi választó fejedelem Porker nevű törpe bohóczát is, kinek szobra ma is látható a heidelbergi várban." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 36. sz. szeptember 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bohóc / fényképész Krisztácska
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1294x875 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet