D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 755_838_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A talpas tótok
B e s o r o l á s i   c í m : Talpas tótok
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 50. sz. december 11.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Néprajz általában
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népcsoport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szlovákok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízi közlekedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tutajozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Vág
G e o N a m e s I d : 2610806
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Talpas tótok - 1. A Vágon lefelé
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Mennyi küzdés, mennyi gát ellenzi utjokat és mennyi félelem kiséri őket. Fenn a Vág sebes folyású, rohamos, tele zátonynyal és vizesésekkel, erről ügyesen leesni, fára, ruhára, butykosra vigyázni, amazon fönn nem akadni, azt bölcsen kikerülni, nagy vigyázatot és gondot igényel. Alább már csendesebb is, mélyebb is a viz folyása, vízesésre, zátonyra már itt nem akadnak. Valóságos öröm volna itt utazni, ha molnárok nem volnának a világon. Azok szeretik ám csak egymást, a molnárok meg a talpas tótok, áldják is egymást mint a szuhai malmot, a melyikbe hétszer ütött bele a mennykő. Soha semmi veszedelemben a tót jobban nem imádkozik, molnár czifrábban nem káromkodik, mint mikor a talp malom felé közeledik. Lárma, átok, bozsemoj, fenyegetés, iparkodás, imádkozás valahogy csak elhárítják a veszélyt, megfeszíti a szegény tót minden erejét s ugy lapátol, ugy kormányoz, hogy a malmot minél messzebb kikerülje." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 50. sz. december 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Talpas tótok pihenője a Vágnak a Dunába szakadásánál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1660x580 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet