D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gambetta temetése
B e s o r o l á s i   c í m : Gambetta temetése
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A gyászmenet a Concordia-téren
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 3. sz. (1883. január 21.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Gambetta, Léon (1838-1882)
V I A F I d : 61559644
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : temetési menet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : család
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : híres ember
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : testőrség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerkesztőség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látogatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Párizs
G e o N a m e s I d : 2988507
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1883
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gambetta temetése. - A gyászmenet a Concordia-téren.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egy jeles franczia művész rajza után külön a czélra készített nagyszerű halottas kocsin magasra emelkedő pyramid alakú állványon volt a koporsó háromszínű lobogóval ugy, hogy minden irányban jól lehetett látni. Ezüst edények voltak minden sarkon s az edényekben naphta-tüz égett, a kocsi oldalain violák és fehér liliomok állottak, mig egyes részei koszorúkkal és lobogókkal voltak borítva s ezek közt legfeltűnőbb volt Elzász és Lotharingia óriási koszorúja. A halottas menetet a köztársasági testőrség nyitotta meg, azután jöttek a koszorút vivő kocsik, Belleville. Gambetta kedvelt választó kerülete küldöttei, az iskolás gyerekek s a "Republique Francaise" szerkesztőségi tagjai. A koporsó mellett szalagvivöként mentek Palliéres belügyminiszter, Billot hadügyminiszter, Brisson képviselőházi elnök, Peyrat, a szenátus alelnöke, Métévier, a bellevillei választók megbízottja, Falateuf, a párisi ügyvédi kamara elnöke, Sirech cahorsi polgármester, dr. Fieusal, Etienne s Feuille Márton, az "Union Bepublicaine" (Gambetta országgyűlési pártja) elnöke. Közvetlen a koporsó után jöttek a családtagok, Pittie tábornok, az elnök képviselője, a miniszterek s külföldi követek, szenátorok, majd a küldöttek. A pápa párisi követe nem jelent meg, mivel a temetés egészen világi jellegű volt. A menet teljes két óráig tartott s a Pére-la-Chaise temető előtt még tiz beszédet tartottak, mielőtt a koporsót ideiglenes helyére tették volna. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. január 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Gambetta halottas szobája (1883. január 1.)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2498x1698 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna