D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Orleansi herczegek
B e s o r o l á s i   c í m : Orleansi herczegek
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Lajos Fülöp párisi gróf
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 6. sz. (1883. február 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Orléans, Louise-Phillipe d' (1838-1894)
V I A F I d : 204321352
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Orleansi herczegek: Lajos Fülöp párisi gróf.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lajos Fülöp párisi gróf, atyja halála esetére 1848-ig a praesumtiv trónörökös, kinek javára nagyatyja Lajos Fülöp 1848 febr. 24-én lemondott a trónról, 1838-ban született s 1850 óta feje az Orleans-háznak, a nélkül, hogy az Orleans herczeg nevet viselné. 1861-ben öcscsével, a chartresi herczeggel az észak-amerikai Egyesült-államokba ment, hogy az ottani kitört háborúban részt vegyen, a mikor is mindketten őrnagyi ranggal szolgáltak mint Mac Clellan, a potomaci hadtest főpancsnokának hadsegédei. Az 1870-ik franczia-német háborúban a párisi gróf is, mint a család többi tagjai, hiába kérte, hogy a franczia hadseregben szolgálhasson. A számüzetési törvény eltörlése után Francziaországba jött s az idősb Bourbon-ág fejével, Chambord gróffal való megállapodások végett Frohsdorfba ment. E látogatást ugy tekintették a párt hivei, mint lemondást a franczia trónra való igényekről az idősebb Bourbon-ág javára, ez rossz vért szült a pártban. Azóta a párisi gróf visszavonulva él s még az orleansi herczegek legutóbbi családi értekezletén sem jelent meg. Irodalommal is foglalkozik s műveinek némelyike több kiadást ért. Nagybátyjának, Montpensier herczegnak leányával kötött házasságából egy fia van, Lajos Fülöp Róbert. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. február 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Orleansi herczegek: Róbert chartesi herczeg
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az orleansi herczegnő fiaival, a párisi gróffal és a chartresi herczeggel a képviselői kamarában : A párisi mozgalmak 1848 tavaszán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 761x856 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna