D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_22_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az éjféli nap a lofodi szigeteknél
B e s o r o l á s i   c í m : Éjféli nap a lofodi szigeteknél
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-15
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 11. sz. (1883. márczius 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Csillagászat, űrkutatás
A l t é m a k ö r : Csillagászat általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természeti jelenség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : este
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : naplemente
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : északi fény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sarkvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Norvégia
G e o N a m e s I d : 3144096
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az éjféli nap a lofodi szigeteknél.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A sarkvidékek hires és sok tekintetben páratlan természeti tüneményei közt a legnevezetesebbek közé tartozik az éjféli nap: az a sajátságos tünemény, hogy a meleget és világosságot terjesztő nap hónapokon át soha sem távozik el az égboltozatról, vagy ha eltávozik is, csak egy pár perczre s oly csekély távolságra, hogy sötétséget soha sem hagy maga után. Éjfélen is kényelmesen olvashatunk itt a napfénynél és sugarainak melege oly erős, hogy néha még késő éjjel is kénytelenek az emberek napernyőt használni. E sajátságos tünemény a sarkvidék különböző részeiben eltéröleg mutatkozik. Ott körülbelől, hol a sarkkör vonala megy át, a nap rendesen egy pár héten át csak 10 perczczel éjfél előtt sülyed a láthatár alá, tompa világosságot hagyva maga után, mintha felhő takarta volna el tiz perczczel éjfél után csaknem ugyanazon ponton újra fölkel s a kellemetlen éles fagyos szellő, mely eltűnését jelentette, ismét megszűnik. Pár napi járóföldre észak felé már egyátalában nem ereszkedik le a nap a láthatár alá, hanem közel ahhoz néhány perczig megáll, azután ismét fölemelkedik, kelet felé halad és csak nyár közepén tűnik el egészen, hogy azután hetekig ne lássuk s helyét az északi fény uralma foglalja el.
Képünk ez érdekes tüneményt a lofodi szigetcsoportnál, Norvégia partjai mellett mutatja. E hatalmas szigetcsoport, mely egy irányban vonuló lánczolatot képez messze túl a sarkvidéken, Bodö norvég város mellett terül el. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. márczius 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az északi fény
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az északi fény
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2620x1748 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna