D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_284_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Drusbáczky Józseffalvi lelkész és Józseffalvi magyarok
B e s o r o l á s i   c í m : Drusbáczky Józseffalvi lelkész és Józseffalvi magyarok
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Morelli
U t ó n é v : Gusztáv
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1848-1909
V I A F I d : 66792130
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 15. sz. (1883. április 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csángók
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelkész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : plébános
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Druzsbáczky György (1813-1897)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : bíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanuló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Józseffalva (Bukovina)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bukovina
G e o N a m e s I d : 571096
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Drusbáczky Józseffalvi lelkész és Józseffalvi magyarok.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egyik képünk az öreg Drusbáczky bácsit, a Józseffalvi plébánost ábrázolja hívei között, kikkel 1874 őszén Magyarországon járt, adakozásokat gyűjtvén a józseffalvi templomra és iskolára. Az egyik szokmányos, magas süveges atyafi mellette az akkori bíró, Várda János uram, a kinek kiterjedt nemzetsége a "várda nemzet" a székely földön és Bukovinában oszlik meg, a másik Mezei János gazda s középen a könyves kis uj-magyar, egy szorgalmas tanuló, a kit taníttatni hoztak Magyarországra, hogy majdan egykor, ha kitanult, mint tanító, vagy talán mint pap, kerüljön vissza Bukovinába, vagy most már tán az Al-Dunához. (Forrás: vasárnapi Ujság, 1883. április 15.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Druzsbáczky György 1813. április 25-én, a szepességi Podolinban látta meg a napvilágot. Iskolái nagy részét Egerben végezte. Egy távoli tanulmányútjáról betegen visszatérve Podkamien dominikánus kolostorába fogadták be. A Julianus útján elindult ifjú a szerzeteséletet megkedvelve maga is Julianus rendje, a domonkos közösség tagja lett.
A megnyerő külsejű, ékesen szóló Druzsbáczky 1848-ig a rend lembergi német, illetve lengyel szónoka volt.
Tábori lelkészként részt vett szabadságharcunkban, s több sebet is kapott. Josefstadti börtönévek után a bukovinai székelyek lelkipásztora lett.
Józseffalván egy bérelt házban tartották az istentiszteleteket. Druzsbáczky gyűjtést indított. Magyarországra utazott, kiterjedt levelezést folytatott, lapszerkesztőkkel tárgyalt. Fel is épült a szép templom, s mellé az iskola is. A bukovinai magyar nyelvű közép- és felsőoktatás hiányában székely fiúkat hozott Magyarországra tanulmányaik folytatására. Így lett idővel több magyar papja, tanítója a bukovinai magyaroknak.
1897. november 13-án zárult áldásos élete.
(Forrás: http://www.kosakaroly.hu/szolnokiak/sz_druzsbaczky.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szenes Fülöp: Bukovinai csángó ház
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1152x1369 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna