D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_284_pix_Oldal_21_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tynan, a dublini összeesküvők feje, a keresett "első szám"
B e s o r o l á s i   c í m : Tynan, a dublini összeesküvők feje, a keresett "első szám"
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 16. sz. (1883. április 22.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Terrorizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : nihilizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : összeesküvés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vezető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Tynan, Joseph (1852-1936)
V I A F I d : 1582382
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tynan, a dublini összeesküvők feje, a keresett "első szám".
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Egy más gyanított vezérnek, - ki talán a fönix-parki gyilkosságnak is szellemi részese s meglehet, hogy épen a keresett "első szám", - Tynan nevűnek szintén bemutatjuk arczképét ez alkalommal. Ez a rejtélyes Nr. I. könyvkereskedő volt Kingstonban, utóbb kereskedelmi utazó. Egész addig Angliában időzött, mig Carey hires vallomásait meg nem tette. Ekkor Amerikába az Egyesült-államokba s mikor itt se hitte magát biztonságban, Mexikóba menekült, melynek a bűntettesek kiadására nincsen Angliával szerződése. Tynan anyja Kingstownban lakik, s a hirlapirók már meg is interwiewolták. Előadása szerint Tynan József 41 éves, atyja még zsenge korában elhalt. Szorgalmas tanuló volt s tehetségének sok jelét adta. Papnak szánták, de ő nem sok hivatást érzett e pályához, és tizenöt éves korában a kereskedésre adta magát. Húsz éves korában már 300 font (3000 forint) évi jövedelme volt, korán megházasodott, neje kilencz gyermekkel ajándékozta meg. Anyja azt hiszi, hogy mint az irlandiaknál általában, ő nála is kifejlődött az összeesküvési hajlam, de sem neje, sem ő soha sem tudták, hogy az ir összeesküvő társulat tagja. "Ha részt vett a fönix-parki gyilkosságban" - mondja anyja - "ugy megérdemli az akasztófát". Az anya azt hiszi, hogy fia Mexikóban van, s nincs hozzá reménye, hogy az életben újra láthassa, Tynan a 13-ik önkénytes ezredhez tartozott. Érdekes, hogy be akarta osztatni magát a diszőrséghez s a királynő közvetlen közelébe akart jutni, a mi azonban nem sikerült neki. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. április 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Dinamit-összeesküvés : A titkos nitrogliczerin-gyár Birminghamban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 528x710 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna