D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 285_380_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Moszkvából
B e s o r o l á s i   c í m : Moszkvából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hirnökök adják tudtul a koronázás napját
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 21. sz. (1883. május 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : koronázás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szertartás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonai szemle
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Moszkva
G e o N a m e s I d : 524901
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Oroszország
G e o N a m e s I d : 2017370
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Moszkvából. - Hirnökök adják tudtul a koronázás napját.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az orosz koronázási szertartások ama rendje, mely lényegében még máig is fennáll, még III. Ivántól származik, ki több joggal mondható, mint bármely más elődje vagy utódja, még Nagy Pétert sem véve ki, a mai szerkezetű Oroszország megalapítójának. Csak a koronázási pompa lett ragyogóbb, s az ünnepélyek fényesebbek, maga a koronázási szertartás megőrzé azt a konzervatív természetét, mely az orosz intézményeket általában jellemzi.
A szent-pétervári uton, Moszkvától mintegy három kilométernyire fekszik a Petrovszky-vár. Ide szállt a czár a koronázás előtt s csak harmadnapra vonult be ünnepélyes menetben Moszkvába, hogy megtartsa "összekelését az orosz néppel". E bevonulás, melyhez alig hasonlítható bármi pompás egyéb ünnepi menet, már megtartatott s tüzetes leírását tartalmazzák a táviratok.
Másnap a czár-téren - czarszkojaplosztsad - katonai szemle tartatik a koronázás alkalmából összevont csapatok fölött, a bevonulásra következő másodnapon pedig középkori ruhába öltözött hírnökök adják a népnek tudtul a koronázás örvendetes hírét. Legelőször a Kremlben jelennek meg a fényes hírnökök, a szenátusi épület előtti téren, hol a trombitaharsogás közt felolvasott czári rendelet ezer meg ezer példányban szóratik el a nép között aztán a vörös téren, melyet múlt számunkban ismertettünk. Majd levonulnak a városba s megállanak minden téren, az utczák keresztezési helyén, mig csak be nem járták az egész várost.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. május 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az orosz koronázási jelvények elszállítása a Szent-Pétervári téli palotából Moszkvába
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1150x805 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna