D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 577_672_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az angol nők versenyúszása
B e s o r o l á s i   c í m : Angol nők versenyúszása
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1894-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 36. sz. (1883. szeptember 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Versenysportok
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : versenysport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : sportoló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : versenyrendezvény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : búvárúszás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : úszás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ugrósport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magasugrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mellúszás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Angol nők versenyúszása.
1. Fürdő-öltözetek 2. A versenybírák 3. Oldaluszás 4. Búvárugrás 5. cseberverseny 6. Jel az indulásra 7. A versenyuszás 8. Próbauszás ruhástól 9. Ugrás kilencz láb magasból 10. Buvárlások a viz fenekén 11. A díjak kiosztása 12. Mesterfogások 13. Uszás viz alatt
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Képcsoportozatunk az úszásnak különböző módjait Í3 feltünteti egy úszóversenyen, melyet London egyik leglátogatottabb uszodájában e sport iránt érdeklődő nők rendeztek. Mert az angol nők, talán a francziákat kivéve, a nővilág legjobb és legszenvedélyesebb úszói. Nem érik be a csupa löcsböléssel, hanem igazi szakszerűséggel szeretnek áldozni Neptunnak, a vizek istenének. Csak kosztümök tekintetében szigoruabbak a franczia nőknél, a mi a hűs hullámok élvezetével szemben sok önmegtagadást von maga után.
Egyik legszebb és a versenyzésre legalkalmasabb mozzanata az úszásnak az alábukás, vagy buvárlás. Két dologban szükséges erre nézve nagy gyakorlottságot szerezni: a lélekzet visszatartásában és a viz alatt maradásban. Még nehezebb, s nőknél csaknem lehetetlen, az ugrásnak az a tökélye, mely minden valamire való úszónak legfőbb ambicziója és büszkesége. Ehhez nem elég az ügyesség, hanem erő is szükséges. Nagyon kevesen képesek arra, hogy kifogástalan ugrást produkáljanak gyakran a legszebben kigondolt fő- vagy lábugrásból is nevetséges, s a mellett igen kellemetlen "has" lesz.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. szeptember 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hölgyek vítőr-mérkőzése a Magyar Atlethikai Klub vívóversenyén
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nők vítőr-mérkőzése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2260x1342 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna