D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 577_672_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báró Ramberg Á. tábornok, a horvátországi kir. biztos
B e s o r o l á s i   c í m : Báró Ramberg Á. tábornok, a horvátországi kir. biztos
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 39. sz. (1883. szeptember 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ramberg, Hermann von (1820-1899)
V I A F I d : 276745842
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovasság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Báró Ramberg Á. tábornok, a horvátországi kir. biztos.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Báró Ramberg Ármin, lovassági tábornok, 1820. nov. 24-dikén született. Atyja, az 1855, szept, 2-dikán Tepliczben elhalt cs. k. altábornagy, Ramberg György báró volt övére szintén altábornagy és a 27-dik hadosztály parancsnoka Krakóban. A jelenlegi királyi biztos a prágai egyetemen végezte jogi tanulmányait, mig atyja ugyancsak Prágában ezredes és a 36-dik gyalog-ezred parancsnoka volt. Csak később fordította ügyelmét a katonai pálya felé s az 1. számú (Ferencz József)-dragonyos-ezredben vállalt szolgálatot. 1861-ben már mint ezredparancsnok helyeztetett át a 7-ik számú, Braunschweig herczeg nevet viselő dragonyos-ezredhez,1868. nov. 2-ikán pedig tábornokká léptetve elő, mint lovas-dandárnok szolgált Pécsett a 13-dik gyalog hadosztálynál. Majd 1873-ban a 24-dik gyalog-hadosztály parancsnoka lett Pozsonyban, s már a következő évben altábornagygyá lön előléptetve. 1878-ban a pozsonyi katonai főparancsnokságot vette át s három évvel később, 1881-ben Zágrábban találjuk már mint kommandirozó generálist. Ez időszakból szerezte a horvát viszonyokról való tágkörü és alapos ismereteit. 1881. okt. 31-dike óta lovassági tábornok, s az uj területi beosztás keresztülvitele óta a 13-ik hadtest parancsnoka Zágrábban. Szolgálati idejének tartama alatt b. Ramberg többször kitüntette magát. 1866-ban mint ezredes vett részt a szkaliczi ütközetben, a midőn dragonyos-ezredével csaknem teljesen tönkre tette a kék porosz dragonyos ezredet. A königgräczi csatában, a midön ő is közreműködött a négy lovasezred által a porosz czentrum ellen intézett rohamban, két lovát lőttek ki alóla, 1866. után tevékeny reszt vett a lovasságnak Edelsheim-Gyulay báró által megkezdett ujjáteremtésében, minek következtében a Lipótrend nagykeresztjét nyerte kitüntetésül. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. szeptember 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zavargások Zágrábban. - Az utczai csőcselék szétveretése a huszárok által
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 676x810 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna