D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 111b.jpg
 B é l y e g k é p : http://keptar.oszk.hu/005500/005535/111b_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Martinovics levele Laczkovicshoz, kelt Bécsben, 1792, ápril 19-én
B e s o r o l á s i   c í m : Martinovics levele Laczkovicshoz, kelt Bécsben, 1792, ápril 19-én
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-10-14
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2003-07-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
A   t í p u s   n e v e : kézirat
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar nemzet története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar nemzet története
S z e r z ő : Szalay József
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum Adatbázis Kft., 2002
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 26 1
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : levéltári irat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Martinovics Ignác (1755-1795)
V I A F I d : 77388133
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1792
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Bécs
G e o N a m e s I d : 2761369
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Martinovics levele Laczkovicshoz, kelt Bécsben, 1792, ápril 19-én. (Eredetije a Nemz. Múzeum levéltárában.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : (Fordítás.) Kedves barátom! Ebben a pillanatban vettem az Ön utolsó levelét, és miképen a körülmények kivánják, hogy Önnek a szükséges felvilágosításokat megadjam az udvarral való dolgait illetőleg, nem mulaszthatom el, hogy Önnek azokról a leghatározottabban számot ne adjak. Tudom, hogy M. G. írt Önnek, hogy legyen nyugodt, mig a király Pestre érkezik; hogy azt tanácsolta Önnek a minisztertől nyert felvilágosítás alapján, hogy menjen akkor a királyhoz, hogy Önt alkalmazza érdemei szerint. Azonban tudja barátom, hogy én Önt elvből sokkal jobban szeretem, hogysem eltitkoljam mindazt, amit Önnek tudnia kell. Ez a vén csaló (a minisztert értem), a kit a bigotteria félénkké tett, mindamellett, hogy gyenge eszü, el van telve kiváltságával, születésével. Voltaképen ez a király, kinek az igazi király csak képmása. Gyűlöli a boldogult Lipótot, Józsefet, sőt magának az igazságnak is minden hivét. Ő diktálta Telemakjának e jelmondatot: "Fide et Lege", azaz fanatizmussal, törvényszékekkel, politikai üldözéssel akarja kormányozni népeit. Óh mily szomorú kilátás számunkra, mikor látjuk, hogy a törvényeket eltörlik, megsemmisítik, melyeket II. József annyi fáradsággal alkotott. Ő volt az, aki engem úgy tekintett, mint szükséges rosszat. Tudja, hogy ismerem a kabinet összes titkait, melyek az európai fejedelmeknek a franczia nemzet ellen kötött szövetségére vonatkoznak, azért kimél. Teteti, mintha szeretne, pedig megsemmisíteni óhajt, Attól tart, hogy Francziaországba megyek s ott köztudomásra hozom az ármányokat, amelyeknek az a czéljok, hogy a zsarnokság uj bilincseit kovácsolják a franczia nemzet számára. Jőjjön csak kedves barátom G. tilalma ellenére és intézze el ügyét a királylyal. Ne kivánjon katonai szolgálatot, hogy kardot ránthasson oly nemzet ellen, mely diadalmaskodott a tudatlan papokon s az arisztokratákon. Jőjjön minél előbb és könyveimen kivül hozzon nekem egy példányt fizikámból, melyet Köpfnél, a Kigyó-utczában árulnak. Árát majd megfizetem. Lakni nálam fog s így lakásra nem kell költenie. Majd csinálunk itt tervet, a mely szerint igazítjuk politikai iránytűnket a jövőre nézve. Üdvözölje testvéremet és unokaöcsémet. Várom Önt a kitűzött napon, ha csak nem akarja elmulasztania kedvező időpontot alkalmaztatása iránt. Jól tudom, hogy az udvar ismeri az Ön becsét ós szolgálatait, miket az udvarnak tett. Nem engedhető meg, hogy Ön idegen országba távozzék. Dolgozom az uj magyar alkotmányon, mely nagy feltünést fog kelteni. Ölelem ezerszer, azzal lévén elfoglalva, hogy szobát rendezzek be Ön számára, és vagyok híve M.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szalay József: A magyar nemzet története. - I. Ferencz. (1792-1835.)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1394x545 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer