D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarczimeresem01fej_0079.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dansai és keresztúri Csese László és Péter czímere 1418
B e s o r o l á s i   c í m : Dansai és keresztúri Csese László és Péter czímere 1418
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Internet Archive
S z é k h e l y : San Francisco
O r s z á g : Egyesült Államok (USA)
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-09
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-05-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar czímeres emlékek
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar czímeres emlékek = Monumenta Hungariae heraldica
S z e r z ő : közreadó Fejérpataky László
M e g j e l e n é s : Budapest : M. Heraldikai és Genealogiai Társ., 1901-1926
T í p u s : adattár
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Egyéb grafikus dokumentumok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : címertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesi család
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : családtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Csese László
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Csese Péter
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1418
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : X. Dansai és keresztúri Csese László és Péter czímere 1418.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dansai és keresztúri Csese László 1418. március 29-én, Konstanzban Zsigmondtól kapott címert atyafiával Péterrel.
Címerleírás: Kék alapon a pajzs felső sarkaiban és alján két egymásba fonódó hosszúkás arany láncszem. A sisaktakaró vörös kutyafejű, ezüst halfarkú lény (halfarkú kutya, tengeri kutya) a hátában egy ezüst strucctollal. A Wesselényi család leány- vagy férfiágon valószínűleg a Csese családból származott. A címereslevélben a Wesselényi nevet nem olvassuk és mégis valószínű, hogy az abban megnevezett két egyén a családdal régen szoros kapocsban volt mutatja ezt a címerazonosság, illetőleg a címer további fejlődése is. Dansai László szomszédos birtokosa a nógrádmegyei Veselénynek, honnét a család nevét vette Dansa Veselénytől délre, a füleki vár tartozékainak közvetlen közelében feküdt és Veselény mellett van Keresztúr is, mely a Csesék másik előnevét adta. Keresztúrt utóbb a XVI. században a Wesselényiek kezén is látjuk. Volt-e még szorosabb, esetleg vérségi kapocs is a szomszédságon kívül a Csesék és a Wesselényiek között, adatok hijjában nem tudjuk annyi tény, hogy a címereslevél a nagy változásokon átment címerképpel egyetemben a Wesselényiek tulajdonába került. A címer további alakulásaiban eltünik a pajzsból a lánczszem-pár és a tetszetősebb fantasztikus sisakdísz válik pajzs-alakká. A Wesselényiek XVI. századi címerében a pajzs-alak: kék mezőben fatörzshöz láncolt kutya előtestű lebegő hal. A sisakdísz csuda-állatának egyik alkotó része, a toll, még pedig három strucctoll, megmarad sisakdísznek. Világos, hogy e címer az 1418. évinek közvetetlen leszármazottja. Egy századdal utóbb a Wesselényi-címer ismét változáson megy át a kutya előtestéből koronás oroszlán teste lesz, mely halfarkban végződik a fatörzsből pedig három-virágos rózsa ág, melyet az oroszlán tart. Legutolsó és most is használatban lévő változat az, hogy a koronás oroszlánból halfarkban végződő koronás női törzs, szirén lesz. Természetes, hogy a takaró színe is fehér-vörösből a pajzsbeli színeknek megfelelő kék-ezüstre változott át. A címeres levél Csese Lászlónak különösen Boszniában és Németországon, a király kíséretében szerzett érdemeit emeli ki a szokott módon. Ő is bemutatja az óhajtott címer képét, melynek láncszemei kétségtelenül valamely átélt fogságra emlékeztetnek a király változatlan formában hagyja jóvá a kért címert. A királyi kitüntetés Csese László családja régi nemességének szintén nagyobb dicsőségére történik. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Nagymihályi-nemzetség czímere 1418
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar czímeres emlékek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1685x1649 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn