D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magyarczimeresem01fej_0083.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Bárczay-család czímere 1421
B e s o r o l á s i   c í m : Bárczay-család czímere 1421
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Internet Archive
S z é k h e l y : San Francisco
O r s z á g : Egyesült Államok (USA)
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-05-09
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-05-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar czímeres emlékek
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar czímeres emlékek = Monumenta Hungariae heraldica
S z e r z ő : közreadó Fejérpataky László
M e g j e l e n é s : Budapest : M. Heraldikai és Genealogiai Társ., 1901-1926
T í p u s : adattár
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Egyéb grafikus dokumentumok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
 M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : címertan
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesség
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemesi család
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : családtörténet
 M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bárczay család
 M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1421
 M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
 M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : XI. A Bárczay-család czímere 1421.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bárczay László czimere.
(Az aláirásban tévedésből áll Barcsay András.)
Az 1421 február 10-én kelt czimereslevél eredetije a Bárczay-család levéltárában [volt]. A jobbra dőlt háromszögü pajzs kék mezejében koronából kiemelkedő, vörösbe öltözött férfi alak, fején kerek fekete sapkával, feje felé emelt baljával egy hétágu szarvasagancs végét fogja, mely jobb karja helyett nőtt ki vállából a pajzs bal szegletére helyezett koronás sisak oromdisze ugyane czimeralakot ábrázolja a sisakfoszlány szine kék, vörössel bélelve.
A címereslevél, nem adatván ki a konstanczi zsinat és az ennek érdekében tett európai út alatt, hanem később, némileg eltérő formát mutat az 1414. év óta megszokottaktól. A kitüntetettnek érdemei, melyeket a király külföldi utazásai alatt szerzett, még oly szűkszavú részletezéssel sincsenek elmondva, mint azokban, a melyek az 1414-1418. közötti években keltek az oklevél elbeszélő része teljes általánosságban emlékszik meg a címernyerő hűségéről és jó szolgálatairól. Az oklevél nem emeli ki, hogy a címerkérő a rajzot előre bemutatta a királynak, azonban valószínű, hogy itt is úgy történt, mint az esetek legtöbbjében. A címeradomány ebben az esetben is már régi nemesek részére szól, tehát az oklevél a megfelelő formulával él. A fő címerszerzőről, ki a család felső-bárczai ágából ered, sok adatot nem tudunk úgy látszik, országos vagy megyei hivatalt nem viselt. A család vagyonát azonban nagy mértékben gyarapította. A címerlevélben is megnevezett testvérével, Illéssel egyetemben, még Zsigmond királytól 1430-ban új adományt nyert Bárcza, Haradicska, Kisfalud és Tisza abauj-megyei birtokokra utóbb Szepes-megyében is szerzett birtokokat. A címereslevélben címertársként szereplő Alsó-Bárczai Kelemen fiát, Lászlót, távolabbi vérrokonság köteléke fűzi a fő címerszerzőhöz, a mennyiben a család alsó-bárczai ága az 1225-1276. közt élt közös ősnek, János comesnek Miklós fiától veszi eredetét, míg a felső-bárczai ág alapítója e Miklósnak testvére Illés. A család a címert ma is ugyanabban az alakban viseli, ahogy azt Zsigmond király adományozta. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dansai és keresztúri Csese László és Péter czímere 1418
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar czímeres emlékek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1432x1950 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn