D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_10_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A főrendiházból
B e s o r o l á s i   c í m : Főrendiházból
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 3. sz. (1884. jan. 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Zichy Nándor (1829-1911)
V I A F I d : 60854764
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Zichy Nándor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zichy Nándor, gróf (Pozsony, 1829. nov. 17. - Adony, 1911. dec. 24.): közgazdász és politikus. 1848-ban filozófiai doktorátust tett. Az 1850-es években mint a Nádorcsatorna Társulat s a Fejér vm.-i Gazdasági Egyesület elnöke tevékenyen részt vett a dunántúli lecsapoló és rétöntöző csatornahálózat fejlesztésében. 1861-ben Fejér vm. alispánja. Az önkényuralmi rendszer idején Deák híve, 1863. febr. 7-én A Honban megjelent Alapkérdéseink c. cikke miatt megfosztották grófi rangjától és fogságra ítélték. A Schmerling-provizórium után (1865) a Helytartótanács elnökhelyettese lett. A kiegyezési tárgyalások aktív részese volt, 1865-től 1880-ig ogy.-i képviselő, azután főrendiházi tag a Néppárt megalapítója (1895). Elnöke volt a Szent István Társulatnak jelentős része volt az Alkotmány c. napilap megalapításában. 1906-ban tárnokmesterré nevezték ki. Életre hívta a Székesfehérvári Kereskedelmi Bankot és a Fejérmegyei Takarékpénztárat, szövetkezetek létesítését szorgalmazta. M. A közigazgatási bizottság (Bp., 1876). Irod. A Szent István Társulat díszközgyűlése gr. Z. N. 80. születésnapja alkalmából (Bp., 1909) Bonitz Ferenc: Gr. Z. N. Életés jellemrajz (Bp., 1912) Domonkos István: Z. N. gr. élete (Bp., 1912) Emlékkönyv Z. N. gr. születésének 100. évfordulójára, 1829 - 1929 (Bp., 1929) Pethő Sándor: Z. N. (Korunk Szava, 1935.) (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1900)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Zichy Nándor szobra
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1900 : Zichy Nándor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 772x896 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes