D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 277_372_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Fördős Lajos
B e s o r o l á s i   c í m : Fördős Lajos
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1817-1884)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 19. sz. (1884. máj. 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Fördős Lajos (1817-1884)
V I A F I d : 262388905
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : református
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelkész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Fördős Lajos
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Fördős Lajos (Gyönk, 1817. június 7. - Kecskemét, 1884. május 5.) református lelkész, főesperes, író, költő. Fördős Dávid és Gál Zsuzsanna fia volt. Mostohaanyja, Vecsey Sára nevelte s Kőröshegyen töltötte gyermekéveit a latin iskolákra Gyönkre, Pápára s ismét Gyönkre ment, ahol az alsó osztályokat bevégezte. Pápán a felsőbb osztályokat járta s hat év alatt a három tanfolyamot (bölcseletet, jogot, teológiát) végezte. A lelkészi pályára készülve, a szülői házhoz ment, és 1838-ban vizsgát tett azután egy évig nevelő volt Nagykőrösön Halász József házánál, ahonnét 1839. tavaszán Polgár Mihály kecskeméti lelkész hivta magához káplánnak. 1841-ben kisújszállási lelkész lett itt telepedett le s családot alapított, folytatva egyházi s irodalmi munkásságát. 1847-ben Kunszentmiklósra ment papnak, ahol erélyesen küzdött a Thun-rendszer ellen. 1856-ban a kecskeméti egyház hívta meg lelkészének. A pesti teológiai intézetben vetélytársa támadt a kecskeméti kollégiumnak a harc hosszan tartott és abban Fördős eréőteljesen védte Kecskemét jogait. 1861-ben a kecskeméti egyházmegye főjegyzőjévé s a dunamelléki egyházkerület birájává választotta. A restauráció elvének hive levén, ez utóbbi hivataláról 1864-ben lemondott, de újra megválasztották. Az egyetemes tanügyi bizottságnak és a negyedik egyházkerület konventjének több ízben volt pót- és rendes tagja. Egyházmegyéje 1866-ban al-, 1869-ben főesperesévé választotta s elnöke volt a szlavóniai misszió-bizottságnak és a magyarországi protestáns egyletnek. 1881-ben egyházmegyéje küldte őt a debreceni zsinatra, ahol mint a dunamelléki egyházkerület esperesei közt legidősebbik, a távol maradt Török Pál püspököt helyettesítette." (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fördős Lajos
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Fördős Lajos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 895x925 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes