D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 469_564_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Berecz Antal
B e s o r o l á s i   c í m : Berecz Antal
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Pollák
U t ó n é v : Zsigmond
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1837-1912
V I A F I d : 144155096
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-09-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 30. sz. (1884. júl. 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Berecz Antal (1836-1908)
V I A F I d : 121409702
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Berecz Antal
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Berecz Antal (Boldog, 1836. aug. 16. - Bp., 1908. szept. 14.): pedagógus, földrajz-és természettudós. 1853-ban a piarista rendbe lépett, 1860-tól a rend lévai, kolozsvári és pesti gimn.-ában tanított. 1871-ben kilépett a rendből. 1894-ben a mo.-i felső leányiskolák főfelügyelőjévé nevezték ki. Pedagógiai munkássága mellett természettudományos tevékenységet is folytatott. Alapítója és szerk.-e volt a Természet c. folyóiratnak (1868-1878), amely a természettudományok népszerűsítését szolgálta, titkára volt a Természettudományi Társ.-nak és 1872-ben néhány társával (Vámbéry Ármin, Xantus János, Hunfalvy János stb.) megalapította a Magyar Földrajzi Társ.-ot, annak első főtitkára és a Földrajzi Közlemények első szerk.-je lett (1872-1904). - M. A mennyiségtani földrajz elemei (Bp., 1868) Az ó- és az újvilág összehasonlítása (Bp., 1884) A csillagászati földrajz elemei (Bp., 1886). - Irod. Farkasfalvi Imre: B. A. Emlékezete (Földr. Közl., 1909. 10. füz.). (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990 : Berecz Antal
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar Néprajzi Lexikon : kolera
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 994x1201 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes