D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 565_664_pix_Oldal_03_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A franczia-khinai háboruból
B e s o r o l á s i   c í m : Franczia-khinai háboruból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Erőd a Min folyón, Fu-Cseu mellett
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 36. sz. (1884. szept. 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : folyó
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : erőd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Fucsou
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kína
G e o N a m e s I d : 1814991
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A franczia-khinai háboruból
Erőd a Min folyón, Fu-Cseu mellett
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Fu-Cseu főváros igen nevezetes hely. Lakkosainak száma 650,000, a thea-kereskedelemnek itt van egyik központja s mivel Shanghai és Kanton között középhelyen fekszik s egyike az európai hajók számára megnyitott kikötőknek, rendkívül élénken látogatják. Maga a város, mint a khinai nagyvárosok átalában, nem fekszik közvetlenül a tenger mellett, hanem ettől mintegy 36 angol mérföldnyire, a Min folyó partján. A sík tengerről érkező hajók, ha a Min folyóba akarnak menni, Wu-fu sziget mellett haladnak el, melynek hosszúsága 8 kilométer, szélessége pedig 6. E szigeten, valamint a folyó túlsó oldalán erődök vannak: Kinpai és Quantao. A mint a folyó szűkebb lesz, ismét két erőddel találkozunk mindkét partján, egyik a Mingan-erőd, a másik a Fehér-erőd. Mintegy két mérföldnyire e helytől a folyó egy Losing nevű szigetnél elágazik; az egyik ág délnyugat fele tart, a másik jobbra, éjszaknyugot felé; ez utóbbi mellett fekszik Fu-Cseu. Ott, a hol a folyó elágazik van egy magas khinai templom (pagoda) s mivel ezzel szemben van a vámház is, e pagoda-állomás a kereskedelemben igen nevezetes és gyakori emlegetés tárgya. A folyó jobb partján, mintegy félórányira e helytől, dombsorozat alatt s valóban festői helyen szintén van egy hatalmas épület: a fegyvertár, mely Khinának - mondják - legjelentékenyebb arzenálja, s e mellett van egy tábor, rendesen 500 főből álló katonasággal. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1884. szeptember 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A franczia-khinai háboruból : Fu-Cseu város
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 829x509 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna