D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 665_760_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ghavazi, tánczos leány a Nílus vidékéről
B e s o r o l á s i   c í m : Ghavazi, tánczos leány a Nílus vidékéről
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 43. sz. (1884. okt. 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Táncművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Nők, feminizmus
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tánc
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Felső-Egyiptom
G e o N a m e s I d : 2992580
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Nílus
G e o N a m e s I d : 351036
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ghavazi, tánczos leány a Nílus vidékéről
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Midőn a török szultán XIV. Lajos franczia királyhoz először küldött követet, a politikában jártas, de a nyugoti népek szokásaival nem nagyon ismerős érdemes pasa nagyon megbotránkozott azon, hogy az udvari bálban az urak maguk végeznek oly fáradságos munkát, minő a táncz, a helyett, hogy azt rabszolgáikra biznák, mint keleten történik s - ha igazat mond a rege - egész jóakarattal sietett egyik tánczolni készülő herczegnőhöz, kérvén Őt, hogy "az ő kedvéért" ilyet még se tegyen. Sokszor fölkelt és lement a nap ez idő óta a nagy muzulmán birodalom felett, azonban a szokások és erkölcsök e tekintetben még ma sem változtak meg. A jámbor muzulmán még ma is tehernek tartja a tánczot, bár kávéja mellett elcsibukozva, divánjáról gyönyörködve nézi, hogy a "ghavazi" (tánczos leány) miként ugrándozik előtte.
Ily jelenetet örökített meg a művész Keneh nevű, Nílus-parti, felső egyiptomi városkából jelen képünkön."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1884. október 26.)
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1621x1180 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna