D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 665_760_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rókavadászat
B e s o r o l á s i   c í m : Rókavadászat
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A róka kicsinyei körében
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 44. sz. (1884. nov. 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : róka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Rókavadászat. - A róka kicsinyei körében
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "... S a milyen kevéssé otthon ülő családfő, ép oly csapodár férj. Ha szive megmozdul, ugy február táján, az első jött-ment róka-asszonyságnak szerelmet esküszik. Aprilban a nőstény világra hozza a kicsiny rókafiakat, hármat, hatot, sőt többet is. De előbb szépen rendbe hozza házát, mely rendesen egy több bejáratú üreg, néha sziklahasadék vagy fa-odu. Négy-öt hét múlva már a kicsinyek a lyuk bejárata előtt játszadoznak. Az anya hűségesen ellátja őket élelemmel és gyakorta láthatni ilyenkor, a mint hazafelé tart, egy-egy mezei patkány roncsolt tetemeit lóggatva szájában. Mindig is elkerülhetlen staffage-ai egy rókalyuknak néhány tyukszárny, galambtoll, vagy bárányczomb. ..."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1884. november 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rókavadászat : A "start". A vad fölverése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 865x576 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna