D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 665_760_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Lónyay Menyhért
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Lónyay Menyhért
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Rusz
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1813-1864?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 45. sz. (1884. nov. 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Lónyay Menyhért (1822-1884)
V I A F I d : 20794617
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arisztokrata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : publicista
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Lónyay Menyhért
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nagy-Lónyai és Vásáros-Náményi gróf Lónyay Menyhért 1822-ben január 6-án született régi nemes családból s iskoláit nagy miveltségü atyja, Lónyay János vezetése alatt szülői házánál végezvén, már tizenhét éves korában jogtudor lett a pesti egyetemen s 1841-ben kezdett szerepelni Bereg és Szabolcsmegyek közgyűlésein, hol korához képest feltűnően alapos képzettsége oly átalános elismeréssel találkozott, hogy két év multán Beregmegye mint egyik követét küldte föl a pozsonyi országgyűlésre.
Ez országgyűlés befejezése után Lónyay ismeretei gyarapítása végett bejárta Európa miveltebb országait, s 1847-ben visszatérve, egyszerre feltűnést keltett "hazánk anyagi érdekeiről" szóló munkájával, mely főleg a közlekedési eszközök, kő-, vas- és vizi utak felől nyújtván tájékozást, valódi hézagot pótolt a nemzetgazdasági téren akkor még alig kezdődő irodalmunkban. E müvéből csak két füzet jelent meg, a harmadik 1848-ban akkor került sajtó alá, mikor az ügyek más fordulatot vévén, a szerző feleslegesnek látta kiadását. A helyett, ugy mint már korábban is, az időszaki sajtót kereste föl dolgozataival, s egyik szakértő munkatársa volt az ellenzék főközlönyének, a Szalay, majd Csengery szerkesztése alatt megjelenő "Pesti Hírlap"-nak.
Beregmegye 1847-ben ismét egyhangúlag választá meg követének s az 1848-iki törvények nem egy nevezetes pontja az ő indítványára vétetett föl. Az ez év júliusában megnyílt pesti képviselőháznak elejétől végig tagja volt. A minőségében irta "Pénzügyi leveleit", melyben az akkori pénzügyi tervekkel foglalkozott. A második magyar minisztérium alakulásakor államtitkár lett a pénzügyi tárczánál.
A világosi fegyverletétel után ő is külföldre menekült s egy ideig Parisban tartózkodott, de kegyelem utján már 1850-ben visszatért s egy ideig birtokán elvonulva, magángazdasággal foglalkozott, míg ismét visszatért az irodalmi és társadalmi élet terére. ..."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1884. november 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gr. Lónyay Menyhért
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1263x1553 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna