D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 761_848_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Flegel utazása a Bineun Nyugat-Afrikában
B e s o r o l á s i   c í m : Flegel utazása a Bineun Nyugat-Afrikában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Flegel két néger kisérőjének bemutatása a Német Földrajzi Társaság ülésén
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 31. évf. 49. sz. (1884. dec. 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Afrikai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Utazás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : felfedező utazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Flegel, Eduard Robert (1855-1886)
V I A F I d : 45058231
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : feketék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : idegenvezető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Nyugat-Afrika
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Flegel utazása a Bineun Nyugat-Afrikában
Flegel két néger kisérőjének bemutatása a Német Földrajzi Társaság ülésén
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A nagy folyó kikutatása uj alkalmat nyújtott Afrika fölfedezőinek e «sötét tartományú bensejébe hatolni s ez alkalom annál becsesebb volt, mivel a nagy földrészből ma már tényleg csak a Nigertől a keleti nagy tóvidékig fekvő rész az egyetlen nagyobb terület, melyet a földrajzírók épen nem ismernek. Az előre hatolást nagyon megkönnyítette a Niger fő mellékfolyója, a mi Dunánkhoz hasonló nagyságú Binue, mely csaknem egyenesen kelet felől, tehát az eddig teljesen ismeretlen világrészekből ömlik a Nigerbe. E nevezetes és Afrika ismeretében oly nagy szerepet játszó folyó kikutatásának főérdeme Flegel Ede Róbert német utazót illeti, kit most ünnepeltek Németország fővárosában, s a kinek két néger kisérője társaságában a berlini földrajzi társaság ülésén történt bemutatását ábrázolja jelenképünk. ... "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1884. december 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Brassey, Anna: Utazás a "Napsugár"-on : Lady Brassey könyvéből. Kettős vízesés Havai szigetén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 745x817 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna